Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Βήμα 1

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα μπορείτε να υπολογίσετε ενδεικτικά την αξία της επιχείρησής σας (αποτίμηση αξίας). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εν λόγω αποτίμηση είναι η Προεξόφληση των Καθαρών Ταμειακών Ροών.

Αρχικά, συμπληρώστε τον κύκλο εργασιών και το ποσοστό του μικτού κέρδους, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, για το τελευταίο έτος (Τ.Ε.) και μέχρι 3 προηγούμενα έτη ενώ ταυτόχρονα υπολογίζονται το κόστος πωλήσεων και το Μικτό Κέρδος.
Για τον υπολογισμό του Καθαρού Κέρδους της επιχείρησης απαραίτητα στοιχεία είναι τα Λειτουργικά Έξοδα (εκτός αποσβέσεων), δηλαδή ενοίκια, μισθοδοσία και διάφορα έξοδα (λοιπά έξοδα). Αφού έχει συμπληρωθεί όλος ο πίνακας, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τελευταίων ετών.
Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και η εμπορική (εύλογη) αξία των πιθανών αποθεμάτων σας καθώς και των παγίων της επιχείρησης σας σήμερα, σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις ή όπως προκύπτει από την ετήσια λογιστική χρήση στο κλείσιμο έτους.

Επιλογή προηγούμενων ετών:  Τελ. Έτος (Τ.Ε.)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος (%)
Λειτουργικά Έξοδα (εκτός Αποσβέσεων)
Ενοίκια
Μισθοδοσία
Διάφορα έξοδα
Εισάγετε το τρέχον ποσό που αφορά τα Αποθέματα της επιχείρησής σας (εύλογη αξία):
Εισάγετε το τρέχον ποσό που αφορά τον Πάγιο Εξοπλισμό της επιχείρησής σας (εύλογη αξία):