Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Μ.Α.)
[02/05/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAX HEAVEN]

Αριθμ. πρωτ.: 17305/19.4.2011
Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 17305

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267
Φαξ : 210 333 2264


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄165).

δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213).

ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄211) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64), 50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170).

στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄154).

ζ) Της υπ΄αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄1642) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

η) Του Π.Δ. 8/2011 «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη» (Φ.Ε.Κ. 16’ 2011).

θ) Της υπ’ αριθμ. 17304/19.4.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1


Το ύψος του ποσού των επενδυτικών σχεδίων της Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3908/2011, καθορίζεται στο ελάχιστο, κατά περίπτωση, ύψος επένδυσης, που προβλέπεται στην περ. α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ