Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ Α.Ε.
[15/03/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/KATHIMERINI]
Πλεονεκτήματα από τη μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων, ΕΠΕ και προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες. Η διαίρεση του κεφαλαίου γίνεται σε «μερίδες συμμετοχής» κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια. Και στην ΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Τα κέρδη της ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 25% όπως ακριβώς και η Α.Ε.

Μετατροπή σε Α.Ε.

Με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής μορφής, η μετατροπή διαφόρων μορφών εταιρειών σε Α.Ε. αποτελεί πρακτική που παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα. Ετσι, με τη δημιουργία του νέου νομικού προσώπου επιτυγχάνονται τα ακόλουθα.

- Υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος, με απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει γίνει προηγούμενη χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση.

- Φορολόγηση των καθαρών κερδών στο όνομα της Α.Ε. σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αφορά κυρίως τις ατομικές επιχειρήσεις όπου τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα του επιχειρηματία και ο συντελεστής φορολόγησής τους μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 40%. Επίσης, οι ομόρρυθμοι εταίροι μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. θα απαλλαχθούν από την επιχειρηματική αμοιβή που τους βαρύνει.

- Δημιουργία περισσότερων εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο στην περίπτωση που γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1297/1972.

- Δυνατότητα συνέχισης της επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου των ιδρυτών της Α.Ε.

- Μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και εμπιστοσύνη στην αγορά.

- Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο, είναι σαφώς δυνατή τόσο η μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ΕΠΕ όσο και η μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

Μετατροπή σε ΕΠΕ

Ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι από την απόφαση μετατροπής της εταιρείας τους σε ΕΠΕ είναι παρεμφερή με εκείνα της Α.Ε. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι το σαφώς μικρότερο κεφάλαιο που απαιτείται για τη μετατροπή σε ΕΠΕ καθώς με την ΠΟΛ. 1102/2008 αντικαταστάθηκε το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 και το κεφάλαιο των ΕΠΕ δεν δύναται να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ. Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που απαιτείται για μία ΕΠΕ μειώθηκε από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ.

Μετατροπή σε Ο.Ε., Ε.Ε.

Στις ατομικές επιχειρήσεις μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα από τη μετατροπή τους σε μια εταιρική μορφή καθώς αποτελεί την απλούστερη μορφή επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το πρόσωπο του επιχειρηματία.