Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
[06/03/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

1046717/795/Α0012
Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1046717/795/Α0012


ΘΕΜΑ: Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.

1.    Στην κείμενη εμπορική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που ρυθμίζουν μόνο τη συγχώνευση ή μετατροπή των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε Ε.Π.Ε (άρθρα 54-55 Ν.3190/1955) και ανωνύμων εταιρειών σε Α.Ε. (άρθρα 68-80 Κ.Ν 2190/1920).

Αυτές οι περιπτώσεις συγχωνεύσεως, των οποίων η σχετική διαδικασία ρυθμίζεται ευθέως από διάταξη νόμου, είναι γνήσιες συγχωνεύσεις ή μετατροπές.

2.    Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να συγχωνευθούν μεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι μετατροπές ή συγχωνεύσεις που γίνονται με συγκεκριμένες διατάξεις νόμων αναπτυξιακών κλπ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις συγχώνευσης ή μετατροπής προσωπικών ή ατομικών επιχ/σεων οι οποίες δεν διέπονται από συγκεκριμένες διατάξεις και η εκτίμηση τους γίνεται από τους εταίρους ή το φορέα τους είναι μη γνήσιες ή καταχρηστικές και υπάγονται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.