Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
[15/03/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAX HEAVEN]
1047741/10660/Β0012/10.6.2008
Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047741/10660/Β0012

ΘΕΜΑ: Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, ορίζεται, ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται ότι διάσπαση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία (διασπώμενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζει σε άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες (επωφελούμενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους της μετοχών εκδιδομένων από τις επωφελούμενες εταιρείες και ενδεχομένως, καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται.

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, σε διάσπαση ανώνυμης εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν.2166/1993 και του κ.ν.2190/1920 δεν είναι υποχρεωτική η μεταβίβαση αυτούσιων κλάδων ή τμημάτων της διασπώμενη προς τις επωφελούμενες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες, αλλά αρκεί η μεταβίβαση των πιο πάνω στοιχείων κατά την κρίση των συμβαλλομένων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 του κ.ν. 2190/1920 κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ακριβής καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, τα οποία πρέπει να μεταβιβαστούν σε κάθε μια από τις επωφελούμενες εταιρείες (σχετ. το 1102923/11390/Β0012/30.11.2005 έγγραφό μας).

4.    Από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη με τη σχετική αίτηση σας προκύπτει ότι η εταιρεία «Α Α.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την εμπορία φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων προτίθεται να διασπασθεί κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ν.2166/1993. Η διασπώμενη εταιρεία θα απορροφηθεί από δύο υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες (επωφελούμενες), την «Β Α.Ε.» και την «Γ Α.Ε.», εκ των οποίων η μεν πρώτη επωφελούμενη δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων κοσμετολογίας, υγιεινής σώματος και φαρμακευτικής, η δε δεύτερη επωφελούμενη δραστηριοποιείται στην εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της διασπώμενης εταιρείας θα μεταβιβαστεί στις δύο επωφελούμενες και συγκεκριμένα στην «Β Α.Ε.» τα στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα των οδοντιατρικών προϊόντων και στη «Γ Α.Ε.» τα στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας φαρμάκων. Στα βιβλία της διασπώμενης οι δύο δραστηριότητες (εμπορία οδοντιατρικών και φαρμάκων) δεν παρακολουθούνται διακεκριμένα.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η εταιρεία «Α Α.Ε.» μπορεί να διασπασθεί με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και επομένως να τύχει τόσο αυτή όσο και οι επωφελούμενες ανώνυμες εταιρείες, των φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (η διασπώμενη και οι επωφελούμενες να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για διάστημα δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο κ.λπ.).