Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
[05/06/2019 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

Θράσος Μίαρης

Φοροτεχνικός

Φορολογικός Συνεργάτης

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

 

Τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από μεταβίβαση τίτλων φορολογούνται με 15% (άρθρο 42).

Top of Form

Bottom of Form

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
Τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από μεταβίβαση τίτλων φορολογούνται με 15% (άρθρο 42).

Η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 15%, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

 

α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),
 γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.. Ε.Ε.),
δ)
 κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Η συνέχεια στο επισυναπτόμενο άρθρο......

 

 

Πηγή: https://www.eea.gr/

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ