Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΠΟΛ.1053/1.4.2003
[29/01/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
ΠΟΛ.1053/1.4.2003
Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (A.Y.O. 1030366)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ