Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΣΕ Ο.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4072
[23/11/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Δυνατή η μετατροπή και της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4072


Με το έγγραφο Δ12Β 1152837 ΕΞ 7.11.2012  το υπουργείο οικονομικών απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, γνωμοδότησε ότι,  είναι δυνατή η μετατροπή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι στην ομόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει υποχρεωτικά και νέος εταίρος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της παλαιάς εταίρου, οφείλεται, σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (έμμεση μεταβίβαση).
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ