Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ Ο.Ε.
[17/03/2014 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]
Αρ. πρωτ.: Κ2-7557/13/13.2.2014
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. - Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. - Περιεχόμενο ανακοίνωσης περί δικαστικής απόφασης πτώχευσης εμπόρου ή εταιρίας - Τρόπος άσκησης δικαιώματος εκούσιας εξόδου εταίρου - Οδηγίες σχετικά με τους ισολογισμούς Ε.Π.Ε.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. : Κ2-7557/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981
210 – 38 42 509

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας υπέβαλλε με το με το Α. Π. 14738/13-12-2013 έγγραφο του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτά παρουσιάζουν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν για την μετατροπή ΕΠΕ σε ΟΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρ. 283 του Ν. 4072/2012 για την μετατροπή απαιτείται μόνο ομόφωνη απόφαση των εταίρων, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν χώρα οι διατυπώσεις δημοσιότητας, ενώ σύμφωνα με το άρ. 38 του Ν. 3190/1955 απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για κάθε τροποποίηση του καταστατικού ΕΠΕ.


Με τη θέση σε ισχύ του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), από τις 11-04-2012 επιτρέπεται η μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε ομόρρυθμη (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 2831 (γνήσια μετατροπή) με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της ΕΠΕ με νέα νομική μορφή της ΟΕ ή ΕΕ, χωρίς να επέρχεται διάλυση της ΕΠΕ. Δεδομένου ότι για οποιαδήποτε μετατροπή ΕΠΕ απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 382 του ν. 3190/1955, σύμφωνα με το οποίο οι τροποποιητικές αποφάσεις πρέπει (με ποινή ακυρότητας)3 να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Όσον αφορά το ερώτημά σας για το αν αρκεί η ομόφωνη απόφαση των εταίρων για την εν λόγω μετατροπή, σας διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη αναφορά που γίνεται στο άρθρο 283 του Ν. 4072/2012, σημαίνει πως η ομοφωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει χώρα η μετατροπή και όχι πως αντικαθιστά το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ. ΙΚΕ που έχει συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να τροποποιηθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό;

Σύμφωνα με το άρθρο 494 του Ν. 4072/2012 η ΙΚΕ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο το οποίο όμως είναι συστατικό5.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, όπως διευκρινίζουμε στην με Α.Π. Κ2-4113/8.6.2012 εγκύκλιό μας, το καταστατικό της εταιρείας, που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο.

Ωστόσο η εταιρική σύμβαση και το καταστατικό περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1646 ΑΚ, μόνο στις περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόμου επέβαλλε την τήρηση του συμβολαιογραφικού τύπου για την σύσταση της ΙΚΕ απαιτείται η τήρησή του και για τις τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης ο συμβολαιογραφικός τύπος επελέγη ελεύθερα από τα μέρη ή ήταν απαραίτητος για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί και με ιδιωτικό έγγραφο.

3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο ανακοίνωσης που αφορά σε δικαστική απόφαση που κηρύσσει εταιρία/έμπορο σε πτώχευση. Θα πρέπει να αναφέρουμε ημερομηνία παύσης πληρωμών και όνομα συνδίκου, ή τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παραλείπονται; Γενικά ενημερώστε μας ποια στοιχεία της δικαστικής απόφασης πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στην ανακοίνωση, δεδομένου ότι η ανακοίνωση αυτή θα βγει στη δημοσιότητα.


Στην παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3419/2005 αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου.

Ειδικότερα, αναφορικά με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που σχετίζονται με δικαστικές αποφάσεις που κηρύσσουν εταιρία/έμπορο σε πτώχευση, σας γνωρίζουμε ότι αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιληπτικά τα ουσιαστικά στοιχεία που αναγράφονται στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: ημερομηνία παύσης πληρωμών, προσωπικά στοιχεία σύνδικου, σφράγιση καταστήματος, ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, δικαστήριο που την εξέδωσε κλπ.

4) ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΑΡ. 261 ΤΟΥ Ν. 4072/2012).
Για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου του αρ. 261 του Ν. 4072/2012, σε περίπτωση που το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη εξώδικης δήλωσης και η επίδοση της με δικαστικό επιμελητή στην εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους ή είναι δυνατόν η δήλωση αυτή να πραγματοποιηθεί και με άλλους τρόπους; Αν ισχύει το τελευταίο, με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να ασκηθεί, με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ότι η εταιρία και οι εταίροι έλαβαν γνώση της εξόδου του εταίρου και με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να δεχόμαστε να καταχωρήσουμε την ανωτέρω δήλωση;


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 2618 του Ν. 4072/2012 «προβλέπεται, για πρώτη φορά, δικαίωμα εξόδου του εταίρου από την εταιρία. Το δικαίωμα εξόδου αντικαθιστά έτσι -χωρίς όμως να καταργεί, καθόσον μπορεί να εισαχθεί με την εταιρική σύμβαση- το δικαίωμα καταγγελίας. Η άσκηση του δικαιώματος επιφέρει, τόσο στην εταιρία αορίστου όσο και ορισμένου χρόνου, την άμεση έξοδο του εταίρου από την εταιρία.» Επειδή η δήλωση για εκούσια έξοδο ενός εταίρου απευθύνεται προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους και επιφέρει αμέσως τα αποτελέσματά της, χωρίς περαιτέρω ενέργειες και χωρίς να απαιτείται δικαστική επικύρωση αυτής, προκειμένου αυτή να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο εξερχόμενος εταίρος επικαλείται ότι έχει πράγματι περιέλθει στην εταιρία και τους λοιπούς εταίρους θα πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως τόσο το γεγονός όσο και το χρόνο που έλαβαν γνώση η εταιρία και οι εταίροι. Ασφαλέστερος τρόπος, αν και προφανώς όχι αποκλειστικός, είναι η επίδοση προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους με δικαστικό επιμελητή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με έγγραφη απόδειξη η απόφαση του εταίρου που εξέρχεται εκουσίως από την εταιρεία, καθώς και ο χρόνος έναρξης ισχύος της. Εφόσον η ανωτέρω δήλωση, αποτελεί μια πράξη που επιφέρει μεταβολή των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ., από τον συνδυασμό του άρθρου 2519 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 11 (παρ. γ)10 του ν. 3419/2005, προκύπτει ότι η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., με την προϋπόθεση ότι η δήλωση έχει κοινοποιηθεί με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

Φυσικά, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εταιρική διένεξη, η δήλωση εξόδου του εταίρου προς την εταιρία δημιουργεί στους εναπομένοντες εταίρους την υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού και την υποχρέωση καταχώρισης αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρο 251 του ν. 4072/2012).

Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έξοδος ομορρύθμου εταίρου επιφέρει για την εταιρία τα αποτελέσματα είτε του άρθρου 267 (μονοπρόσωπη εταιρία) είτε του άρθρου 281 (έξοδος μοναδικού ομορρύθμου εταίρου). Το γεγονός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας σας αναφορικά με την έξοδο του εταίρου και θα πρέπει να ακολουθηθούν όλα όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. υπ΄αρ. 118/8.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΚ5-17Α).

5) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΠΕ.

Δεδομένου ότι οι ΕΠΕ οφείλουν να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους 20 ημέρες πριν την Γενική τους Συνέλευση, η οποία πρέπει να συγκληθεί εντός τριμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, παρακαλούμε ενημερώστε μας τι πρέπει να προσκομίζει η εταιρία και ποια στοιχεία πρέπει να ελέγχουμε προκειμένου να προβούμε στην καταχώρηση του ισολογισμού;


Σύμφωνα με το άρθρο 2211 του Ν. 3190/1955 οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) μιας ΕΠΕ καταρτίζονται από τους διαχειριστές στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης βάσει απογραφής όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς. Στη συνέχεια, οι ετήσιοι λογαριασμοί ελέγχονται από τους ελεγκτές (εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ που έχει ελεγκτές).

Προκειμένου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, θα πρέπει να προσκομιστούν, με επιμέλεια του διαχειριστή, στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τα ακόλουθα:

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (οι οποίες καταρτίζονται ως ανωτέρω)

2. Η έκθεση διαχειρίσεως των διαχειριστών

3. Η έκθεση των ελεγκτών, εφόσον υπάρχει

4. Αντίτυπο της οικονομικής εφημερίδας ή γνωστοποίηση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα

5. Διπλότυπο από τη ΔΟΥ για την πληρωμή τελών δημοσίευσης ποσού 271,80 ευρώ

Ο έλεγχος που γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, αφορά στην πληρότητα, την σαφήνεια την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση καταχώρισης (βλ. άρθρο 7 παρ. 4 ν. 3419/2005),

6. α) Πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουμε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της. Θα πρέπει να κλείσουμε την απογραφή θέτοντας την εταιρία σε εκκαθάριση;

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3190/1955 η διάρκεια της εταιρείας ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.12 Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1413 του ίδιου νόμου η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη συνέλευση με τροποποίηση καταστατικού. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας μιας ΕΠΕ, αν δεν έχει ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, επέρχεται η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, όπου κατά τον έλεγχο της απογραφής διαπιστώνεται η πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας χωρίς να έχει προσκομιστεί (ή να προσκομιστεί εκ των υστέρων) συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού καθώς και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτής (βλ. άρθρο 38 ν. 3190/1955), τότε η εταιρία πρέπει να απογραφεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.

β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιον τρόπο μπορεί η εταιρία να συνεχίσει να λειτουργεί;


Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας, λύεται, τίθεται σε εκκαθάριση και λειτουργεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Μόνο με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 47α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 (αναβίωση) θα μπορούσε να συνεχίσει τη λειτουργία της, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.. Επισημαίνουμε ότι ειδική διάταξη για αναβίωση Ε.Π.Ε. δεν υπάρχει στο ν. 3190/1955, ωστόσο έχει γίνει δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία ότι επιτρέπεται αναλογική εφαρμογή του άρθρου 47α παρ. 4 του κν 2190/1920. Περαιτέρω, εάν η λύση της επήλθε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 3190/1955.

γ) Μπορούμε να δεχθούμε να καταχωρήσουμε τροποποίηση η οποία πραγματοποιείται μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας, με την οποία γίνεται παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή θα πρέπει να ζητάμε να διορθωθεί το συμβόλαιο και να αναφέρει ότι γίνεται αναβίωση της εταιρίας; Αν ισχύει το τελευταίο σε ποιες ειδικότερες ενέργειες οφείλει να προβεί η εταιρία;

Δεν μπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση καταστατικού που πραγματοποιείται μετά τη λήξη διάρκειας στην εταιρεία και αφορά στην παράταση του χρόνου διάρκειάς της.

Αναφορικά με τη δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας και τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής, αν και δεν προβλέπεται στον ν.3190/1955 η επαναλειτουργία εταιρείας που λύθηκε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 47α του ν.2190/1920. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την περ. στ, παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 η καταχώριση της αναβίωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι συστατική.

δ) Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, αν πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, η συμβολαιογραφική όμως πράξη λάβει χώρα μετά την πάροδο του χρόνου αυτού;

Εφόσον, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του Αρθρ. 6. του Ν. 3190/1955 «Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόνον διά συμβολαιογραφικού εγγράφου», δεν θα μπορούσε να γίνει καμία τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς συμβολαιογραφική πράξη. Ωστόσο το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας, τόσο πριν την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και μετά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήξη της διάρκειας της εταιρίας.(βλ. άρθρο 38 ν. 3190/1955 ως και άρθρο 15 ν. 3419/2005)

ε) Αλλάζει κάτι αν τόσο η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων όσο και η συμβολαιογραφική πράξη λάβουν χώρα πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας αλλά η δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και στο ΦΕΚ λάβει χώρα μετά από τον κατά τον καταστατικό της εταιρίας ορισμένο χρόνο;

Όχι. Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 8 του ν. 3190/1955 η τροποποίηση καταστατικού της ΕΠΕ υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3419/2005 και τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αντικατέστησε το Μητρώο Εταιρειών, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 1514, μόνο με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων επέρχονται ως προς τις ΕΠΕ τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης καταστατικού (παρ. 1 περ. γ’).

7) Εταιρία κατέθεσε στην Υπηρεσία μας πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές για τις οποίες απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Με ποιον τρόπο θα καταχωρήσουμε το πρακτικό αυτό; Θα πρέπει να πάρουμε ΚΑΚ και να συντάξουμε σχετική ανακοίνωση ή θα πρέπει να κάνουμε απλή ανάρτηση στο πεδίο «έγγραφα»;

Με την ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (1420/Β/2012) καθορίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Στο άρθρο 5 αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρείες, για τις οποίες, σύμφωνα με τον συνδυασμό της παρ. 4 του άρθρου 7β και του άρθρου 26 α του Κ. Ν. 2190/1920, θα πρέπει να καταχωρίζεται κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταχωρίζονται και τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων για τις αποφάσεις των οποίων δεν απαιτείται δημοσιότητα. Σε αυτή τη περίπτωση η διαδικασία καταχώρησης που ακολουθείται είναι η εξής:

- Στην οθόνη καταχώριση αίτησης:

Ψηφιοποιούμε και αναρτούμε το πρακτικό και σημειώνουμε τα θέματα για τα οποία ελήφθη απόφαση (αν πρόκειται για μη λήψη απόφασης ελλείψει απαρτίας ή για αναβολή συζήτησης γράφουμε αυτό το θέμα και όχι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

- Προχωρούμε στην οθόνη καταχώριση αποφάσεων και, χωρίς να επιλέξουμε θέμα ανακοίνωσης, αναρτούμε το έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας με το οποίο πιστοποιείται ο έλεγχος και η συμφωνία με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και πατάμε καταχώρηση. Επίσης αποεπιλέγουμε το Δημόσιο Έγγραφο στο πεδίο ανακοίνωση, δεδομένου ότι τα σχετικά πρακτικά δεν υποβάλλονται σε δημοσιότητα αλλά σε καταχώριση.

Το παρόν κοινοποιείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ.

Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για αποστολή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (
www.businessportal.gr)Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ1 Άρθρο 283 Ν. 4072/2012
Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η
μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών.

2 Αρθρ. 38 Ν. 3190/1955
1. Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνη μόνον δι` αποφάσεως της συνελεύσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας
τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις δέον να περιβληθή
τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
3. Απόφασις λαμβανομένη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειμένου α) περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας
και β) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων
αυτών εκτός αν άλλως ορίζηται εν τω παρόντι νόμω.
"4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα".

3 "Αρθρο 7 Ν. 3190/1955
Ακυρότητα
1. Η Εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον αν:
α) συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 παράγραφος 1, και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της Εταιρείας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
Αρθρ. 6. 1. Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόνον διά συμβολαιογραφικού εγγράφου.

4 Άρθρο 49 Ν. 4072/2012
Η ιδρυτική πράξη
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).
2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι
συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των
οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα μέρη.

5 Άρθρο 53 Ν. 4072/2012
Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας
1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του δικαστηρίου μόνο αν: (α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο,
σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

6 Άρθρο 164
Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας
Ο τύπος που ο νόμος ορίζει για τη δικαιοπραξία απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της.

7 Άρθρο 6 Ν. 3419/2005
Καταχωρήσεις στη Μερίδα
2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του
αρμόδιου υπαλλήλου.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.
δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη εργασιών επιτηδευματία.
ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης
συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο
γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που
αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση τους από την πτωχευτική νομοθεσία.
η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των
πιστωτών,
θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά.
ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία
λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.»

8 Άρθρο 261 Ν. 4072/2012
Εκούσια έξοδος εταίρου
1. Ο εταίρος μπορεί με δήλωση του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.
2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης.
3. Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου
λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του.

9 Άρθρο 251 Ν. 4072/2012
Δημοσιότητα
1. Η ομόρρυθμη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που
καταχωρίζονται είναι, κατ` ελάχιστον, το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας,
καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.
3. Αν η εταιρεία αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς αυτήν. Η μη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει
ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.
10 Άρθρο 11 Ν. 3419/2005, γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν,
αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή, όπως δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν τη λύση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν την είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, μελών υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων και το διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων.


11 Άρθρο 22 Ν. 3190/1955 Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).
"1.Μία φορά το χρόνο, στο τέλος τη εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των
στοιχείων του Ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
"2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,
43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920."
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του αρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήοεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 438 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης".

11. Αρθρ. 6. Ν. 3190/1955
1. Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόνον διά συμβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Το εταιρικόν έγγραφον δέον να περιέχη α) το όνομα το επώνυμον και το επάγγελμα των εταίρων την κατοικίαν και την ιθαγένειαν
αυτών β) την εταιρικήν επωνυμίαν γ) την έδραν της εταιρείας και τον σκοπόν
αυτής. Ως έδρα δέον να ορίζηται εις Δήμος ή μία Κοινότης της Ελληνικής Επικρατείας δ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιωρισμένης
ευθύνης ε) το κεφάλαιον της εταιρείας την μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου ως και βεβαίωσιν των
ιδρυτών περί καταβολής του κεφαλαίου στ) το αντικείμενον των εις είδος εισφορών την αποτίμησιν αυτών και το όνομα του
εισφέροντος εταίρου ως και το σύνολον της αξίας των εις είδος εισφορών ζ) την διάρκειαν της εταιρείας.

13 Αρμοδιότης της συνελεύσεως
Αρθρ. 14.
1. ...............
2. Η συνέλευσις των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη:
α)Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού................

14 άρθρο 15 Ν. 3419/2005
Αποτελέσματα της καταχώρησης
«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές),
τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
στ.
Επέρχεται η αναβίωση.»