Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΜΕ
[08/12/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/EXPRESS.GR]
Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ευνοϊκών μικροδανείων ύψους έως 25.000 ευρώ σε ΜμΕ

ΞEKINHΣE η υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση ευνοϊκών μικροδανείων, έως 25.000 ευρώ, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια από το JEREMIE, μέσω της Alpha Bank. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης προς την τράπεζα έχει ορισθεί η 31/8/2012, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πρόκειται να διατεθούν στην αγορά μικροδάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο συνολικού ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,330 εκατ. ευρώ ενώ για το εν λόγω προϊόν ο επιλεχθείς, μέσω διαγωνισμού, ενδιάμεσος οργανισμός (Alpha Bank) θα συνεισφέρει αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (30,330 εκατ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

Επισημαίνεται ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE είναι ένα πλαίσιο που παρέχει μια σειρά συνεκτικών δράσεων για την προώθηση της αύξησης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό μέσο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών (να λειτουργούν μετά την 1/1/2005) πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ στην Ελλάδα με τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων.

Το ύψος του δανείου προς τις επιχειρήσεις μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της τράπεζας, ενώ τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους από 5.000 έως και 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, που σήμερα ανέρχεται στο 5,90%, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως 5,00 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στον συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το παραπάνω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα