Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ JEREMIE ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICT)
[19/03/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/STARUPGREECE.GR]
Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε Tεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)

To Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) είναι προϊόν χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Τα επιτόκια των δανείων είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, μεταβλητά (από 2,5%) και ορίζονται από την αξιολόγηση της εταιρείας που καταθέτει επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

To JEREMIE ICT απευθύνεται σε επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με οικονομική δραστηριότητα:
• στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για επενδύσεις και ανάπτυξη/επέκταση μέσω της απόκτησης παγίων στοιχείων, αλλά και της κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης (δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης)
• σε όλους τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας – πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων - για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


οι οποίες (επιχειρήσεις)

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση), ανεξαρτήτως του χρόνου λειτουργίας τους και όχι μόνο αυτές που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας,

 • Κρίνονται πιθανά οικονομικά βιώσιμες

 • Δεν υπερβαίνουν το όριο ενίσχυσης που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Παραδείγματα αξιοποίησης του προγράμματος :

Επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών (μισθολογικού κόστους, υπηρεσιών από τρίτους), για την προμήθεια ή χρήση εξοπλισμού Πληροφορικής και Eπικοινωνιών και παραμετροποίηση, για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Επιχείρηση κατασκευής ειδών επιπλοποιείας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί ενδεικτικά για προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτων και λογισμικού, στο πλαίσιο της παροχής διαδικτυακών εφαρμογών π.χ. σχεδίασης των προϊόντων της, ή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών της μέσω συστημάτων διαχείρισης (κοπή ξυλείας, ρομποτική συναρμολόγηση υλικών, κλπ) και οργάνωσης (Logistics, ERP, CRM, MIS, SCM, κλπ) της γραμμής παραγωγής, στο πλαίσιο του εμπορικού της κύκλου.

Τι χρηματοδοτείται:

Σκοπός δανείων

Για τις Επιχειρήσεις του κλάδου «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT», ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
• επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας (υλικών & άυλων) παγίων και
• αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα και να υποστηριχθεί η διατήρηση ή/και ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια), ενοίκια και λοιπά λειτουργικά κόστη.


Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
• επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών υλικών και άϋλων παγίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 500.000.


Επιτόκιο
Το επιτόκιο του δανείου είναι μεταβλητό και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρίας, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για τα ποσοστά επιτοκίων, την περίοδο αποπληρωμής, τους επιμέρους όρους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνεται στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank.

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται:
Όλοι
Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται:
Εξαιρούνται και δεν είναι επιλέξιμες

Α. Επιχειρήσεις οι οποίες:
1. έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση κανόνων Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας κατά το χρόνο υποβολής και εξετάσεως της αιτήσεως,
2. έχουν διαπράξει οιαδήποτε παρατυπία, σύμφωνα με τις κοινοτικές προβλέψεις της νομοθεσίας περί διαρθρωτικών ταμείων
3. χαρακτηρίζονται προβληματικές και ευρίσκονται σε «χρηματοοικονομική δυσκολία» σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί Κρατικών Ενισχύσεων
4. Επιχειρήσεις και δραστηριότητες που δεν κρίνονται πιθανά οικονομικά βιώσιμες.


Β. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών

 2. Καπνός

 3. Τυχερά παιχνίδια

 4. Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

 5. Κλωνοποίηση ανθρώπων

 6. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

 7. Στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και άνθρακα.

 8. Οδικών εμπορευματικών μεταφορών για την απόκτηση οχημάτων, όταν εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων.

 9. Εξαιρέσεις βάσει του κανόνα DeMinimis , όπως αναφέρεται στο άρθρο Article 1 (c-g) του κανονισμού EC Reg No. 1998/2006

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Alpha Bank
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Emporiki Bank

Επικοινωνία:

Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος δίνονται από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους εκάστοτε τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της τράπεζας.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Alpha Bank


Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 • Δίκτυο Καταστημάτων
  ContactCenter Phone Banking : 181818
  www.nbg.gr

Emporiki Bank

 • Δίκτυο Καταστημάτων
  Τηλ: 8011111247, +302106505000
  www.emporiki.gr

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα