Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3894/2010
[25/02/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]
Δ.Ε.Σ.Ε. Αριθ. απόφ. 3/11.1.2011
Περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου για την αίτηση υποβολής στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του Ν. 3894/2010

Αριθ. απόφ. 3/11.1.2011

(ΦΕΚ Β'294/22.2.2011)

Περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου για την αίτηση υποβολής στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του Ν. 3894/2010.
 
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α' 204/2.12.2010).
 
2. Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων της 11-1-2011.
 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:
 
Για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όσον αφορά ένταξη επένδυσης στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του νόμου αυτού απαιτούνται:
 
Α) Αίτηση υπαγωγής.
 
Β) Επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 i. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).
 ii. Τεκμηρίωση της ικανοποίησης των κριτηρίων του πρώτου άρθρου του νόμου 3894/2010.
 iii. Αιτούμενη συνδρομή από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το νόμο 3894/2010.
 iv. Στοιχεία φορέα της επένδυσης

 
Ιδίως:
 
1. Επωνυμία και σύντομο ιστορικό του υποψήφιου επενδυτή.
 
2. Μετοχικό σχήμα, στοιχεία φερεγγυότητας του φορέα της επένδυσης των μετόχων και εταίρων του, καθώς και πρότερη γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου επενδυτή.
 
3. Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, εταιρείες με συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι του φορέα της επένδυσης, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για νομικά.
 
4. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών του υποψήφιου επενδυτή
 
ν. Αναλυτικό προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) προς ένταξη.
 
Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και στοιχεία στους κάτωθι άξονες:
 
1. Επιχειρηματικό Όραμα (Vision) της νέας επένδυσης και αποστολή της εταιρείας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (Mission statement).
 
2. Βαθμός ωριμότητας του επενδυτικού σχεδίου.
 
3. Χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης: ανάλυση και τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και της διασφάλισης των πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του έργου.
 
4. Ομάδα διοίκησης και διαχείρισης του έργου.
 
5. Σκοπιμότητα και στόχευση της επένδυσης
 
6. Απαιτούμενη αδειοδότηση για την υλοποίηση της επένδυσης.
 
7. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομία της επένδυσης.
 
8. Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης, αιτιολόγηση επιλογής της τοποθεσίας εγκατάστασης, πολεοδομικά, χωροταξικά και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά ακινήτου (ενδεικτικά: δασικά, αρχαιολογικά, αιγιαλός, εφόσον έχουν περιέλθει στη γνώση του επενδυτή) και συμβατότητα με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
 
9. Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμός επιμέρους έργων και συνολικής επένδυσης, χρήσεις εγκαταστάσεων, ενεργειακά χαρακτηριστικά, έργα περιβάλλοντος χώρου, συνοδά και βοηθητικά έργα, έργα σύνδεσης, αποθετήρια, μηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός.
 
10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους έργων και της συνολικής επένδυσης, καθώς και χρονικός ορίζοντας έναρξης λειτουργίας της επένδυσης.

11. Περιγραφή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα παραχθούν ή θα προσφέρονται και η εξαγωγική δυναμική τους.

12. Χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και κατανάλωση στην προβλεπόμενη μονάδα.
 
13. Απασχόληση: Υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας πλήρους, εποχικής και μερικής απασχόλησης, καθώς και μετατροπή σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
 
14. Οργανωτική δομή της νέας επιχείρησης (οργανόγραμμα εταιρείας, γεωγραφική κατανομή κ.ά.).
 
15. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας της νέας εταιρείας.
 
16. Στρατηγική Marketing και προώθησης.
 
vi. Εκτίμηση βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου.
 
1. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλλουν τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις τους για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων και την περίοδο λειτουργίας και εκμετάλλευσης διακριτά και υπό μορφή λεπτομερούς μοντέλου («Χρηματοοικονομικό μοντέλο»).
 
2. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη και να πραγματοποιεί υπολογισμούς για μεταβολές στις κύριες παραδοχές του υποψηφίου και στις παραδοχές, που επηρεάζουν πάσης φύσεως έσοδα και δαπάνες της Εταιρείας.
 
3. To Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση των παραδοχών στις οποίες έχουν βασιστεί οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις.
 
4. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάλυση και τεκμηρίωση των επιμέρους και συνολικών χρηματορροών του έργου, αναλύοντας τις κύριες παραδοχές του υποψηφίου επενδυτή σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση, με βάση και σε πλήρη αντιστοιχία με το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο της επένδυσης, στο οποίο θα εμφαίνονται διακριτά οποιοσδήποτε επιπτώσεις προέρχονται από τυχόν ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις που αιτείται ο υποψήφιος επενδυτής για περίοδο 30 ετών που άρχεται και περιλαμβάνει την περίοδο κατασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων.
 
5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα παρέχει εκτιμήσεις των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της προτεινόμενης επένδυσης, όπως ενδεικτικά: εσωτερικό συντελεστή απόδοσης της επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία, δείκτες εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, αποδόσεις επί του ενεργητικού, επί του επενδυμένου κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων.
 
6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, σε τρέχουσες τιμές ανά έτος για τουλάχιστον τα πρώτα δέκα έτη του επενδυτικού τους σχεδίου από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατασκευής των υποδομών.
 
Γ) Μελέτη άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα investment impact assessment), η οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 
1. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).
 
2. Επιδράσεις σε επίπεδο κλάδου.
 
3. Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς).
 
4. Βελτίωση κάλυψης αναγκών εγχώριας αγοράς: α) σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης, β) σε επίπεδο ενδιάμεσων αγαθών.
 
5. Ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου.
 
6. Αναμενόμενες εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών σε όγκους και ποσά.
 
7. Αύξηση της απασχόλησης.
 
8. Εισροή συναλλάγματος (από χώρες εκτός Ε.Ε.).
 
9. Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (τόπος εγκατάστασης: περιοχές με ανάπτυξη χαμηλότερη από τον μέσο της χώρας).
 
10. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 
11. Διαφοροποίηση προϊόντος ή/και υπηρεσιών.
 
12. Μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας από άλλα κράτη.
 
13. Άνοιγμα νέων αγορών ή/και δημιουργία νέας αγοράς.
 
14. Χρήση εγχώριων πρώτων υλών (εισροές από τοπική ή/και περιφερειακή αγορά).
 
15. Ανταγωνιστικό ή/και στρατηγικό πλεονέκτημα της επένδυσης το οποίο μετουσιώνεται σε εθνικό.
 
16. Προστιθέμενη αξία προϊόντος ή/και προσφερόμενων υπηρεσιών (ως ποσοστό της ακαθάριστης αξίας παραγωγής).
 
17. Δημιουργούμενη θετική αναγνωρισιμότητα για την χώρα και την οικονομία της.
 
18. Ανάπτυξη συνεργιών, συνεργασιών και δημιουργία δικτύων ή και clusters σε επίπεδο περιφέρειας, χώρας ή διεθνώς.
 
19. Επιχειρηματική εκμετάλλευση έρευνας και τεχνολογίας, η οποία παράγεται στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.
 
20. Ευρεσιτεχνίες  δημιουργία καινοτομίας.
 
21. Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών εισροών και πρώτων υλών. Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Περιορισμός ενεργειακού κόστους και αξιοποίηση Α.Π.Ε. Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, μείωση ρύπων, υιοθέτηση διεθνών προτύπων).
 
22. Θέσεις απασχόλησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
23. Δέσμευση για ανταπόδοση στην κοινωνία (κοινωνικό μέρισμα).
 
Δ) Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του ακινήτου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης τους, ανάλογα με το είδος και τη φύση της επένδυσης.
 
Ε) Πιστοποιητικά κατοχής παγίων στοιχείων ή συμβάσεις μισθώσεως ή συνεργασίας με τον κάτοχο παγίου στοιχείου (π.χ. γη, ευρεσιτεχνία κ.ά.).
 
ΣΤ) Αντίγραφα εγγράφων σχετικά με την αδειοδότη ση της εν λόγω επένδυσης (παλαιότερες προσπάθειες αδειοδότησης, αλληλογραφία με Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς, περιληπτικό ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει έως σήμερα).
 
Ζ) Νομιμοποιητικά στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, (για υφιστάμενες εταιρείες κωδικοποιημένο καταστατικό, δημοσιευμένα ΦΕΚ, για υπό σύσταση εταιρείες συμβολαιογραφική πράξη καταστατικού, για φυσικά πρόσωπα, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, ΑΦΜ και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.)
 
Η) Δήλωση ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1(δ) του Ν. 3894/2010.
 
Θ) Αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3894/2010, σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στην εφορία ή μέσω τράπεζας.

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα