Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
240 ΕΚΑΤ.€ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
[02/12/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΕΘΝΟΣ]

240 εκατ.€ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις

 

Με 240 εκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες Alpha και Eurobank θα χρηματοδοτήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Τα δάνεια έχουν χαμηλά επιτόκια στα επίπεδα του το 5%, καθώς τα χρήματα προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και στόχο έχουν την ενίσχυση και τη στήριξη των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.
240 εκατ.€ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις. Ειδικότερα η Eurobank θα χρηματοδοτήσει με 140 εκατ. ευρώ επενδυτικά σχέδια ή ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη δυνατότητα επέκτασής τους σε νέες διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Eurobank απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν (οι ίδιες και οι όμιλοι στους οποίους ενδεχομένως ανήκουν) έως 250 εργαζομένους. Το ύψος του κάθε δανείου ξεκινά από τα 50.000 ευρώ και το επιτόκιο δανεισμού, λόγω του ότι τα κονδύλια προέρχονται από κοινοτικούς πόρους, διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, η οποία κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση τόσο για κεφάλαιο κίνησης (για δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους) όσο και για επενδυτικά σχέδια και δαπάνες σχετικά με αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας και προτυποποίησης, προβολή σε αγορές - στόχους, αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.ά.
Επίσης με χαμηλότοκα -επιδοτούμενα- δάνεια στηρίζει τους μικρομεσαίους η Alpha Bank, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους της τάξης των 100 εκατ. ευρώ που αποδεσμεύτηκαν στις αρχές Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα χορηγηθούν μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ - Ταμείο Εγγυοδοσίας».
Τα συγκεκριμένα κονδύλια προορίζονται για να χρηματοδοτήσουν ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης, απόκτηση παγίων ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Το ύψος των δανείων ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και έχουν χαμηλό επιτόκιο που διαμορφώνεται στα επίπεδα του 5%. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το επιτόκιο στα συγκεκριμένα δάνεια είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και συμφωνείται ανάμεσα στον δανειολήπτη και την τράπεζα και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.
Δικαίωμα στη χρηματοδότηση έχουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, πληρούν τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υλοποιούν επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο, ανεξαρτήτως της υπαγωγής του ή μη σε καθεστώς κρατικής ενισχύσεως (π.χ. Επενδυτικός Νόμος).
Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από δύο έως δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανόμενης και περιόδου χάριτος καταβολής κεφαλαίου, ενώ σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής δεν επιβάλλεται ποινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για να χρηματοδοτηθούν μέχρι την 1η Απριλίου 2014 (ενεργοποίηση δανειακών συμβάσεων), εκτός και εάν εξαντληθούν νωρίτερα τα εγγυοδοτικά κεφάλαια του Τ.ΕΠΙ.Χ.

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα