Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 50% ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
[11/12/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ETHNOS.GR]

Ξεπερνά το 50% το ποσό της επιδότησης

 

 

Μια σειρά διευκολύνσεων, με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων, θεσπίζεται για την ιδία συμμετοχή. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων θα προσεγγίζει και θα ξεπερνά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές και το 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα καλύπτουν πιθανότατα όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης επένδυσης ξεκινώντας από τις κτιριακές δαπάνες και τον μηχανολογικό εξοπλισμό έως και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

Σε ό,τι αφορά μάλιστα την ιδία συμμετοχή, θεσπίζεται μια σειρά διευκολύνσεων με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, για την ιδία συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση, με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων και προβλέπεται η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ ? ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας).

Οι σημαντικότερες από αυτές τις τροποποιήσεις της επικείμενης προκήρυξης έγκεινται στα κάτωθι σημεία:


·         Η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

·         Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης.

·         Η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ, στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

·         Η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 - 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες.

·         Εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των περιφερειών της χώρας.

·         Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.


Στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τη μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης.Στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές να περιοριστούν σε μία.


·         Δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.

·         Περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.

·         Δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

·         Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.


Οι επιλέξιμες δαπάνες θα ποικίλλουν και θα καλύπτουν κατά πάσα πιθανότητα όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης επένδυσης ξεκινώντας από τις κτιριακές δαπάνες και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, έως και την πιστοποίηση των συγκεκριμένων φορέων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ, θα εκδοθεί σύντομα η 3η πρόσκληση του μέτρου 123Α και δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα