Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
[06/03/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ESPA.GR]

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.

Διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη.

Σχέδιο οδηγού υλοποίησης πράξεων με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους μεγάλους Δικαιούχους του ΕΠ, το ΥΠΟΙΟ και την ΕΥΣΕΚΤ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα