Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 28/12/2012 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣMΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩMΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕMΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗMΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟMΕΝΩΝ ΤΟΥΣ”
[21/11/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Παράταση εως τις 28/12/2012 της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως επιλαχούσες στο Πρόγραµµα: "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».


Παράταση εως τις 28/12/2012 της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως επιλαχούσες στο Πρόγραµµα: "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013- Παράταση έως τις 28/12/2012 της Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών των Επιλαχουσών Επιχειρήσεων ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (19/11/2012)   
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Συνολική δαπάνη: 72.000.000
Δημόσια δαπάνη:
 
 
Περίληψη
"Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει:

Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1

«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

ΔΡΑΣΗ 2

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210-6985210 και τους κατά τόπους εταίρους του (τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέρονται στο Παράρτημα του Οδηγού) και με το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα