Κυριακή, 31 Μαϊου 2020
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
[02/03/2016 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/IN.GR]

Αμετάβλητα τον Ιανουάριο τα επιτόκια καταθέσεων, μείωση στα χορηγήσεων

 

Mειώθηκε ελαφρώς το επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων) τον Ιανουάριο καθώς τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα ενώ των χορηγήσεων μειώθηκαν.

Συγκεκριμένα, το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 4,42% εμφανίζοντας μείωση κατά 0,11% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 20015.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,55%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,12% και διαμορφώθηκε στο 4,97%.

Πιο αναλυτικά το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,21%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 1,01%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,61%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,93%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 6,04% και 7,47% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 28 μονάδες βάσης στο 5,63%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 5,20% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 4,86%. ]

 

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,35%.

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα