Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
[28/02/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ETHNOS.GR]

Επιδότηση απο το ΕΣΠΑ για μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

 Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου και διαρκεί μέχρι τις 25 Απριλίου 
Μοναδική ευκαιρία επιδότησης για όσους θέλουν να κάνουν, καθώς και για εκείνους που έχουν μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, φέρνει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστά από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια, για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 300.000 ευρώ. 

Με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστά από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια, για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 300.000 ευρώ 

Το κόστος της επένδυσης για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων ξεκινά από 210.000 ευρώ. Με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν με κοινοτικούς πόρους το ξηραντήριο, που κοστίζει περίπου 130.000 ευρώ, αλλά και το αποστακτήριο που έχει τιμή τουλάχιστον 80.000 ευρώ. 
Ετσι, με τις επιδοτήσεις του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος της αξίας της επένδυσης και οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση δαπανών. 
Επιπλέον, όσοι κάνουν για πρώτη φορά τέτοιες μονάδες έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για τις λειτουργικές τους μονάδες. 
Ο κλάδος του προγράμματος του ΕΣΠΑ που προβλέπει τις ενισχύσεις για τις μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, είναι αυτός της μεταποίησης. Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου και διαρκεί μέχρι τις 25 Απριλίου. 
Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετάσχουν είναι: 

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 
2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει: 
Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ. 
Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας. 
Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 
Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια. 
Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 
Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύι άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από το Πρόγραμμα. 
Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις. 
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

 

Τι ισχύει για την ιδιωτική συμμετοχή 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.: 
1. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, 
2. την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.gr , www.espa.gr και www.efepae.gr