Δευτέρα, 21 Μαϊου 2018
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
[03/01/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Εθνικό Τυπογραφείο - Οδηγίες για τη δημοσίευση Ισολογισμών στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

Παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.), να στέλνονται από τις Περιφέρειες όλης της Χώρας και τις Εταιρείες, με τεχνικές προδιαγραφές ακατάλληλες προς δημοσίευση.

Συγκεκριμένα: Φωτοαντίγραφα ισολογισμών με ανομοιόμορφη εμφάνιση, κακέκτυποι, με πολύ μικρά γράμματα και αριθμούς, κομμένοι, ή μη αναγνώσιμοι.

Οι παραπάνω επισημάνσεις επιφέρουν διάφορα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

 Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παραπάνω παράγοντες, προτείνουμε τόσο οι Περιφέρειες όσο και οι Εταιρείες, να στέλνουν τους ισολογισμούς με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να στέλνονται οι ισολογισμοί ανεξάρτητα του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ και όχι ως φωτοαντίγραφα.

• Για την έντυπη μορφή θα πρέπει να είναι προϊόν (με εκτυπωτή laser) από το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.

• Για την ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του.

- Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.

- Να γίνεται οπωσδήποτε αναγραφή των στοιχείων της Εταιρείας : Eπωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Έδρα, Α.Φ.Μ., (ΑΡΜΑΕ για τις Α.Ε.) και Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει)  στο έγγραφο της δημοσίευσης ή στο διαβιβαστικό (επιθυμητή η σφραγίδα της εταιρείας), ώστε να υπάρχει σωστή διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων των Φ.Ε.Κ. και των δημοσιευμάτων των Εταιρειών.

- Επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να παραληφθεί έγγραφο που αφορά δημοσίευση ισολογισμού, μέσω FAX.

Επειδή το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υπεύθυνο βάσει νομοθεσίας (ν. 3469 Φ.Ε.Κ. Α΄ 131/2006), για την τελική διάθεση όλων των Φ.Ε.Κ., είναι υποχρεωμένο να μην παραλαμβάνει έγγραφα δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε., ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις παραπάνω προδιαγραφές που περιγράφονται.