Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) “ΠΑΛΑΙΩΝ" ΚΑΙ "ΝΕΩΝ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[15/11/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 63/15.11.2011
Παραπομπή στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) “Παλαιών" και "Νέων" ασφαλισμένων που αιτούνται προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

ΑΘΗΝΑ, 15/11/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ7/11/86812

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ. : 210 - 5285580
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 63

ΘΕΜΑ : «Παραπομπή στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) “Παλαιών" και "Νέων" ασφαλισμένων που αιτούνται προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης»

ΣΧΕΤ. : «Οι εγκύκλιες 71/07, Ο.Α.Ε.Ε. 40/11, Ο.Α.Ε.Ε. 41/11»

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε:

Α. Κατ’ αρχάς, ως γνωστόν, σύμφωνα με την εγκύκλιο 71/07 σε "Νέους" ασφαλισμένους προϋπόθεση για να εγκριθεί η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, είναι κατά την υποβολή της αίτησης να μην είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 28 του α.ν.1846/1951 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 5β του Ν. 1902/1990 δηλ. πρέπει το ποσοστό επαγγελματικής αναπηρίας να είναι κάτω του 67% ή κάτω του 33,5% σε περίπτωση προϋπάρχουσας αναπηρίας.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 40/11, σε "ΠΑΛΑΙΟΥΣ" ασφαλισμένους για να εγκριθεί η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην είναι ανάπηρος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 258/2005 δηλ. να έχει αναπηρία μικρότερη του 67% ή 67% με προβλεπόμενη διάρκεια αυτής μικρότερη των 6 μηνών.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιηθήκαν με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3996/2011 από 1/1/11, δημιουργήθηκε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση αναπηρίας.

Κατόπιν των παραπάνω οι ασφαλισμένοι "Παλαιοί" και "Νέοι" που αιτούνται την υπαγωγή τους στην προαιρετική ασφάλιση πρέπει να παραπέμπονται στα ΚΕΠΑ προκειμένου να διαπιστώνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο 71/07 για τους “νέους” ασφαλισμένους και Ο.Α.Ε.Ε. 40/11 για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους.

Για τις περιπτώσεις που:

α) Ήδη έχουν κριθεί από τις ΑΥΕ, δεν θα ακολουθήσει νέα κρίση από τα ΚΕΠΑ.

β) Εκκρεμούν προς κρίση στις ΑΥΕ, να επιστραφούν με ευθύνη των Γραμματέων των Επιτροπών στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού που προήλθαν και να παραπεμφθούν εκ νέου στα ΚΕΠΑ.

Της παρούσης, με ευθύνη του Προϊσταμένου να λάβει γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ