Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ - ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ - ΔΕΔ 585/2019
[01/06/2019 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

 

ΔΕΔ 585/2019 

Λογιστικές διαφορές - Μη παραγωγικές δαπάνες 

Καλλιθέα, 07/02/2019

Αριθμός Απόφασης 585

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: Α2

 

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Τηλέφωνο: 213 1604561

Fax: 213 1604567

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

 

β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).

 

γ. Τ ης παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

 

δ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

 

ε. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

στ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

 

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Την υπ’ αριθμόν 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ.Β’/ 01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

 

4. Την από 10/10/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης '' '' με ΑΦΜ που έχει έδρα στην νήσου , ως νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κατοίκου , οδός αρ , κατά:

 

1. Της υπ'αριθ /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.ΣΥΡΟΥ, διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2016 ,

 

2. Της υπ’ αριθμ /2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 58 ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, για το φορολογικό έτος 2016 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

 

5. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ των οποίων ζητείται η ακύρωση.

 

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

 

Επί της από 10/10/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής, της επιχείρησης '' '' με ΑΦΜ ως νομίμως εκπροσωπούμενος από τον , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

-Με την υπ'αριθ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος εισοδήματος ποσού 101.135,63€, πλέον ποσού πρόσθετου φόρου λόγω επιεικέστερης κύρωσης (άρθρο 49§1 ν. 4509/2017) 50.567,82€, ήτοι συνολικού ποσού 151.703,45€. Η διαφορά φόρου προέκυψε ύστερα από τη διενέργεια μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ α) με την διαπίστωση λογιστικών διαφορών ελέγχου ύψους 285.909,03 € και β) τον μη συνυπολογισμό στα ακαθάριστα έσοδα ποσό καθαρής αξίας 48.262,28€.

 

Α.1.) Συγκεντρωτικά οι διαπιστωθείσες από τον έλεγχο λογιστικές διαφορές της χρήσης έχουν ως ακολούθως:

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣΧΡΗΣΗ 2016

ΛΟΓ.................... Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (αιτιολογία '' ενοίκια '')264.000,00€

ΛΟΓ.................. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ6.108,71€

ΛΟΓ................ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ15.800,32€

ΣΥΝΟΛΟ285.909.03€

 

 

Α.2.) Συγκεντρωτικά οι λογαριασμοί & οι λογιστικές εγγραφές που δεν συνυπολογίστηκαν στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης έχουν ως ακολούθως:

 

 

 ΧΡΗΣΗ 2016

ΛΟΓ................. πελάτες (............................... )

λογ. εγγραφή ........ /201614.507,27€

ΛΟΓ................. πελάτες (................................ )

λογ, εγγραφή ....... /201815.755,00 €

ΛΟΓ...................... πελάτες (............................................ ) λογ.

εγγραφή ......... /201618.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ48.262,27€

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρο 58Α§1 Ν. 4174/2013)

 

- Την υπ' αριθμ /2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 58Α§1 ν.4174/2013) για το φορολογικό έτος 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 4.670,54€ (9.341,08€χ 50%), διότι:

 

Δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία στις 31-12-2016 συνολικής καθαρής αξίας 48.262,27€ πλέον ΦΠΑ 9.341,08€, για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,10,12,14 των Ε.Λ.Π. και των άρθρων 13 §1 του Κ.Φ.Δ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 58Α §1 του Ν. 4174/2013.

 

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν με βάση τις από 30-08-2018 εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος(ν.4172/2013 ΚΦΕ) και μερικού ελέγχου τήρησης βιβλίων & στοιχείων (ν.4308/2014 ΕΛΠ& 4174/2013 ΚΦΔ), ο έλεγχος διενεργήθηκε με βάση την υπ' αριθ. /2018 εντολή ελέγχου, συνεπεία του πιστωτικού υπολοίπου 102.687,36€ της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου.

 

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των παραπάνω πράξεων. προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

 

- Η φορολογική αρχή πριν την κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων δεν τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις.

 

- Για τους λογαριασμούς & , εκδόθηκαν από την προσφεύγουσα τα σχετικά φορολογικά στοιχεία ύψους 48.262,27€

 

- Για τον λογαριασμό παροχές τρίτων ενοίκια της , αφορούν ενοίκια ποσού 264.000,00€, που κατέβαλε η προσφεύγουσα.

 

- Περί της νομιμότητας αποσβέσεων των παγίων χρήσης του εστιατορίου της προσφεύγουσα ποσού 15.800,32€.

 

- Ο λογαριασμός έξοδα ταξιδιών εξωτερικού, αφορά παραγωγικές δαπάνες της προσφεύγουσας.

 

- Ο λογ λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 14.644,39€, αφορά bonus και φιλοδωρήματα τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §§1, 2 περ. β' & § 5 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

 

«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

 

2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω προσώπου ή

 

5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα »

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 [ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013], ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. 2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.»Τα ανωτέρω ισχύουν από 01-01-2014 σύμφωνα με το άρθρο 73 του ιδίου Νόμου.

 

Επειδή, με το αρ. πρωτ /2018 έγγραφο, κοινοποιήθηκε το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου των άρθρων 28 και 62 ν. 4174/2013 μαζί με τις αντίστοιχες Προσωρινές Πράξεις, (δια των οποίων καλούνταν όπως εντός προθεσμία 20 ημερών από την επομένη της επιδόσεως, να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις της σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου), νομίμως στην προσφεύγουσα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από την Δ.Ο.Υ., στη - με συστημένη επιστολή και με κωδικό αναφοράς του από τα ΕΛΤΑ (RE GR) το οποίο παρέμεινε " ΑΖΗΤΗΤΟ " από την παραλήπτρια της, γεγονός που σημαίνει ότι ενημερώθηκε η επιχείρηση για το συστημένο έγγραφο που είχε αποσταλεί, πλην όμως δεν προσήλθε στο ταχυδρομείο για να παραλάβει το προς επίδοση έγγραφο.

 

Η ως άνω διεύθυνση είναι και η δηλωθείσα στο οικείο μητρώο της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ως διεύθυνση αλληλογραφίας και ταυτόχρονα έδρας της προσφεύγουσας επιχείρησης.

 

Επί του ως άνω Σημειώματος η προσφεύγουσα δεν απάντησε και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της, ότι η φορολογική αρχή δεν την κάλεσε να δώσει εξηγήσεις (περί μη κλήσης σε ακρόαση) είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά και νομικά αβάσιμος.

 

Επειδή, οι λογαριασμοί πελατών και έχουν μόνο πιστωτικές κινήσεις. Οι λογιστικές εγγραφές έγιναν με χρέωση των ταμειακών λογαριασμών και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

 

 

Λογ/σμοςΠεριγραφήΗμερ/νίαπαραστατικόΧρέωσηΠίστωση

 98/201614.507,27

 98/201614.507,27 

 22/82016...  λογιστική εγγραφή15.755,00

 22/82016...  λογιστική εγγραφή15.755,00 

 27-12-201618.000,00

 27-12-201618.000,00 

 

 

Στο λογαριασμό «πελάτες εξωτερικού» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις στο εξωτερικό. Ο λογαριασμός αυτός έχει πιστωθεί με αμοιβές 48.262,27€, που κατέβαλαν οι αντισυμβαλλόμενες, τις οποίες εξόφλησαν ως αιτιολογείται ανωτέρω, μέσω λογαριασμού ταμείου (λογ 38.... χωρίς να εκδοθούν από την προσφεύγουσα τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία εσόδου ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4308/2014.

 

Στη χρήση 2016 τηρούσε μεταξύ άλλων, τους λογαριασμούς πελατών , Πελάτες εσωτερικού και ...

 

Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στον έλεγχο ..../ και ../ ,../ ,../ , ../ , ../ , ../ , ../ , ../ , ../ , ../ , ../.. εμφανίζονται ως χρεωστικές λογιστικές εγγραφές το μεν πρώτο στο λογαριασμό Πελάτες εσωτερικού, ενώ τα υπόλοιπα στο λογαριασμό ......

 

Αφορούν δηλαδή άλλες συναλλαγές άσχετα από τις αναφερόμενες στον έλεγχο. Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι οι εταιρίες είναι συνδεδεμένες ή του ίδιου ομίλου ή ότι προσομοιάζουν τα ποσά είναι άνευ ουσίας. Το γεγονός είναι ότι πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προς την προσφεύγουσα και καταχωρήθηκαν στον τηρούμενο λογαριασμό χωρίς να εκδοθεί στοιχείο. Το γεγονός της προσκόμισης εκδοθέντων στοιχείων, σε άλλη επιχείρηση έστω και του ίδιου ομίλου, για άλλες συναλλαγές που έχουν και καταχωρηθεί σε άλλο λογαριασμό πελατών είναι παντελώς αδιάφορο σχετικά με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Για το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού δεν προσκομίστηκε κανένα φορολογικό στοιχείο που να αφορά το πιστωτικό υπόλοιπο, διότι ουδέποτε έχει εκδοθεί και για το λόγο αυτό, ο λογαριασμός παρουσιάζει αναιτιολόγητα πιστωτικό υπόλοιπο.

 

Επίσης στον έλεγχο κατατέθηκε αντίγραφο του Τ.Π.Υ /2017. Κατά την προσφεύγουσα η εγγραφή στις 27/12/2016 στο λογαριασμό ποσού 18.000€ αποτελεί προκαταβολή επόμενης χρήσης. Η προσφεύγουσα, σύμφωνα με τη βασική αρχή της λογιστικής περί αυτοτέλειας των χρήσεων όφειλε να καταχωρήσει, με βάσει τα ΕΛΠ, για την παρακολούθηση του εσόδου επόμενης χρήσης λογιστική εγγραφή σε λογαριασμό του παθητικού αξίας 18.000,00€. Τέτοιος λογαριασμός δεν υπάρχει στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας.

 

Ο έλεγχος ελλείψει στοιχείων πίστωσης αξίας 18.000,00€ χαρακτηρίζει το ποσό ως έσοδο και η μη έκδοση στοιχείου εσόδου κατά τον ν.4308/2014 συνεπάγεται τις κυρώσεις του ΚΦΔ.

 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

 

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες: 

α) β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»

 

Στο ισοζύγιο αναλυτικών καθολικών εμφανίζεται ο λογαριασμός Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ με αιτιολόγηση εγγραφών «ενοίκια» από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο... συνολικού ποσού 264.000,00€. Οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με πίστωση του προμηθευτή (λογ ).

 

Με το από 16/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ της επιχείρησης " " και της επιχείρησης " ", η πρώτη υπεκμισθώνει στη δεύτερη ένα οικόπεδο 1.093,50τ.μ. μετά της επ' αυτού διώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα στην Η εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου δεν σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία της προσφεύγουσας, διότι ενώ εμφανίζεται ότι εκμισθώνεται για χρήση τουριστικού καταλύματος, ουδέποτε δηλώθηκε ως επαγγελματική εγκατάσταση, ούτε εμφανίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε το έτος 2016 σύμφωνα με τις λογιστικές εγγραφές.

 

Στον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά δαπανών για τις εγγραφές αυτές, οι οποίες δεν σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 264.000.00€ (λογ Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ με αιτιολόγηση εγγραφών «ενοίκια») και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

 

Επειδή, στο Ε2 του έτους 2016 η επιχείρηση " " με ΑΦΜ εμφανίζεται να μισθώνει από την προσφεύγουσα την επιφάνεια του εστιατορίου.

 

Η προσφεύγουσα μη διαθέτοντας δική της μονάδα εστίασης και για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, εξυπηρετείται από προμηθευτές (εταιρείες εκμετάλλευσης εστιατορίων) με σχετική ανάλυση στις εγγραφές διαμονής. Από το μητρώο παγίων στη χρήση 2016 φαίνεται ότι δαπανήθηκαν 15.800,32€ για την αγορά εξοπλισμού εστιατορίου. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν οι αποσβέσεις των παγίων χρήσης και εστιατορίου (λογ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).

 

Η προσφεύγουσα πραγματοποίησε για το έτος 2016 αποσβέσεις παγίων για αντικείμενο δραστηριότητας (εστιατορίου) που δεν ασκούσε (αρ. δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας , /2016). Εξ άλλου με τα προσκομιζόμενα στοιχεία στον έλεγχο, και συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ πρωτ. /19-06-2017 άδεια λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και αναψυχής σε ιδιοκτησία της , αποδεικνύεται ότι η άδεια λειτουργίας του εστιατορίου στο όνομα της επιχείρησης " " δόθηκε το έτος 2017 και όχι κατά το έτος ελέγχου, ήτοι το 2016.

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 15.800,32€ (λογ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

 

Επειδή, η απλή προσκόμιση τιμολογίου για έξοδα ταξιδιών (τιμολόγιο Νο /2016 από την αξίας 1.629,45€) δεν αποδεικνύει την παραγωγικότητα των δαπανών και την πραγματοποίηση τους για το συμφέρον της προσφεύγουσας.

 

Επίσης, δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο, που να συνδέει τις δαπάνες αυτές (ποσού 6.108,71€), με την παραγωγική διαδικασία της προσφεύγουσας ( όπως στοιχεία επαγγελματικών συνεδρίων, τουριστικών - επιχειρηματικών προβολών ή εκθέσεων), (άρθρο 31 του Ν. 2238/1994).

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 6.108,71€(λογ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

 

Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι καταλογίστηκε στις λογιστικές διαφορές, το ποσό των 14.644,39€ (λογ λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα) που αφορά bonus και φιλοδωρήματα τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης , πλην όμως όπως προκύπτει από την σελίδα 4 της από 30/08/2018 έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, η εν λόγω λογιστική διαφορά καταλογίστηκε από τον έλεγχο, πλην όμως όπως προκύπτει από την σελίδα 6 της ιδίας έκθεσης το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στο σύνολο των λογιστικών διαφορών και ως τούτου δεν έχει τελικά καταλογιστεί από τον έλεγχο.

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 30-08-2018 Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, επί τις οποίες εδράζονται οι προσβαλλόμενες Πράξεις κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

 

Αποφασίζουμε

 

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ /10-10-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης " " με ΑΦΜ 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

 

Α) Ως προς την φορολογία εισοδήματος

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ2016

Διαφορά φόρου εισοδήματος101.135,63

Πρόσθετος φόρος (άρθρο 49 ν. 4509/2017)50.567,82

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ151.703,45

 

 

Β) Ως προς το πρόστιμο (άρθρο 58Α§1 του Ν. 4174/2013).

 

Διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2016 

 

- Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του Ν. 4174/2013 ποσού: 4.670,54€ (9.341,08€χ50%).

 

 

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Επανεξέτασης

 

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

https://www.taxheaven.gr