Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020
ΔΠΧΠ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΔΠΧΠ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
[24/11/2010 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]
Είναι ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων κατάρτισης και παρουσίασης χρηματοοικονομικών εκθέσεων (οικονομικών καταστάσεων), διαφορετικό από εκείνο που προδιαγράφεται από τις Λογιστικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις οποίες έχει εναρμονιστεί το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο (Κ.Ν. 2190/1920 και Κ.Ν. 3190/1955).
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ