Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020
AΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 74 ΤΟΥ ΔΛΠ 1
[25/10/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. 4774/21.10.2011
Aναταξινόμηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες στις περιπτώσεις αθέτησης όρων μακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 4774

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης

Προς: Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Θέμα: Aναταξινόμηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες στις περιπτώσεις αθέτησης όρων μακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι:

από επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών, για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιπτώσεις εταιριών οι οποίες, παρότι την ημερομηνία αναφοράς δεν πληρούσαν τους όρους των μακροπρόθεσμων συμφωνιών δανεισμού τους (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης τήρησης των προβλεπόμενων στις δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικών δεικτών) και δεν είχαν λάβει περίοδο χάριτος ή σχετική επιστολή «παραίτησης» από το δικαίωμα που έχουν οι τράπεζες/πιστωτές να απαιτήσουν την πλήρη αποπληρωμή των δανείων, δεν προέβησαν σε αναταξινόμηση των εν λόγω υποχρεώσεων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες, όπως ορίζεται από την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1, προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση με σκοπό να επιστήσει την προσοχή των εισηγμένων εταιριών στην ορθή εφαρμογή των παραγράφων 74 και 75 του ΔΛΠ 1.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1 «στην περίπτωση αθέτησης ενός όρου μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας δανεισμού στο τέλος ή πριν το τέλος της περιόδου αναφοράς ώστε η υποχρέωση να καθίσταται πληρωτέα κατ’ απαίτηση, η υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη, έστω και αν ο δανειστής είχε συμφωνήσει, μετά την περίοδο αναφοράς και πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για έκδοση, να μην απαιτήσει την πληρωμή εξαιτίας της αθέτησης. Μια οικονομική οντότητα κατατάσσει την υποχρέωση ως βραχυπρόθεσμη επειδή, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, δεν κατείχε ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής τουδιακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία αυτή».

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 75 του ΔΛΠ 1 «η υποχρέωση κατατάσσεται ως μακροπρόθεσμη αν ο δανειστής συμφώνησε στο τέλος της περιόδου αναφοράς να παράσχει περίοδο χάριτος που λήγει τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς, στη διάρκεια της οποίας η οικονομική οντότητα μπορεί να αποκαταστήσει την αθέτηση και κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειστής δεν δύναται να απαιτήσει την άμεση εξόφληση».
Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ιλιάννα Κούρκαφα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΙΒΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ