Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020
ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[29/10/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα


Σύμφωνα με την 41658/722/1.10.2012 απόφαση του υπουργού οικονομικών εγκρίνεται η εκπονηθείσα μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, η εφαρμογή των οποίων επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3693/2008, ήδη από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα κείμενο των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην ανωτέρω  απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Οι νόμιμοι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και το πρωτότυπο κείμενο αυτών, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ