Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ
[21/02/2019 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Νέοι κανονές της ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών

Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες που θα παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες ένα πιο διαφανές, δίκαιο και προβλέψιμο περιβάλλον διαδικτυακών πλατφορμών καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα υποβολής προσφυγών. Στη σημερινή συνεδρίαση της ΕΜΑ, οι πρέσβεις των κρατών μελών ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επετεύχθη στις 13 Φεβρουαρίου σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών και των επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητά τους μέσω αυτών.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα δημιουργήσουν την προβλεψιμότητα, η οποία είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις της ΕΕ εάν επιθυμούν να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη της οικονομίας των πλατφορμών. Η θέσπιση νέων κανόνων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Η διαφάνεια είναι καίριας σημασίας.

κ. Niculae BĂDĂLĂU, υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας

Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να καθορίσει ένα νομικό πλαίσιο που να εγγυάται διαφανείς όρους και προϋποθέσεις για τους επιχειρηματίες χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες υποβολής προσφυγών όταν διαδικτυακές πλατφόρμες δεν τηρούν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Στις διαδικτυακές πλατφόρμες που καλύπτει ο κανονισμός περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές αγορές, τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών λογισμικού ή/και τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν επιχειρηματίες χρήστες που είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ και ότι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές που επίσης βρίσκονται εντός της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των διαδικτυακών τους υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Οφείλουν να αιτιολογούν κάθε απόφασή τους να αναστείλουν ή να διακόψουν τη χρήση των υπηρεσιών τους από επιχειρηματία χρήστη. Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα πρέπει να γνωστοποιούν δημοσίως τις βασικές παραμέτρους για τον καθορισμό της κατάταξης των επιχειρηματιών χρηστών στα αποτελέσματα αναζήτησης καθώς και κάθε διακριτική μεταχείριση την οποία εφαρμόζουν σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες που παρέχουν απευθείας οι ίδιες ή μέσω επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Τέλος, θα πρέπει να γνωστοποιούν την περιγραφή των κύριων οικονομικών, εμπορικών ή νομικών πτυχών που λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό της δυνατότητας των επιχειρηματιών χρηστών να παρέχουν διαφορετικούς όρους σε καταναλωτές εκτός της πλατφόρμας.

Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς υποβολής προσφυγών, ο κανονισμός υποχρεώνει όλες τις πλατφόρμες (εκτός από τις πολύ μικρές, όπως ορίζονται σαφώς στον κανονισμό) να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό και γρήγορο εσωτερικό σύστημα αντιμετώπισης καταγγελιών και να υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση για την αποτελεσματικότητά του. Υποχρεώνει επίσης τις πλατφόρμες να προβλέπουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους δύο ή περισσότερους διαμεσολαβητές για τις περιπτώσεις όπου το εσωτερικό σύστημα αντιμετώπισης καταγγελιών δεν επιτυγχάνει να επιλύσει μια διαφορά μεταξύ των επιχειρηματιών που είναι χρήστες του. Ο κανονισμός θεσπίζει το δικαίωμα των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, ενώσεων ή δημόσιων φορέων να κινούν δικαστικές διαδικασίες κατά πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Τέλος, ο κανονισμός αναθέτει στα κράτη μέλη την εξουσία να επιβάλλουν ποινές σύμφωνα με τα εθνικά τους συστήματα όταν σημειώνονται παραβάσεις του κανονισμού. Καλείται η Επιτροπή:

να ενθαρρύνει τις πλατφόρμες να συγκροτούν φορείς από ανεξάρτητους εξειδικευμένους διαμεσολαβητές,

να καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας και

να αξιολογούν τακτικά τη λειτουργία των νέων κανόνων.

Ο κανονισμός θα ισχύσει δώδεκα μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επόμενα στάδια

Το κείμενο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνήθους διαδικασίας εξέτασης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, θα υποβληθεί σύντομα για τυπική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες αποτελούν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες του ψηφιακού εμπορίου. Επί του παρόντος, πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις της ΕΕ προσεγγίζουν τους πελάτες τους με εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και εκτιμάται ότι περίπου το 60% της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 30% της δημόσιας κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη συνολική ψηφιακή οικονομία πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακών ενδιάμεσων φορέων.

Αν και προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες αποτελεσματικής πρόσβασης σε (διασυνοριακές) αγορές, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της οικονομίας διαδικτυακών πλατφορμών εξαιτίας μιας σειράς δυνητικά επιβλαβών εμπορικών πρακτικών και της έλλειψης αποτελεσματικών μηχανισμών υποβολής προσφυγών στην Ένωση. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη δραστηριοποίησή τους στην ενιαία αγορά λόγω του ανακύπτοντος κατακερματισμού.