Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΤΟΥΣ 2017
[17/01/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

Δημοσιεύθηκεστις:[15-01-2020]
59139/1842/2019
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΤΟΥΣ 2017

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 59139/1842/2019

(ΦΕΚ Β' 5007/31-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του 
άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α'),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'),
γ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α') «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
δ) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε) του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).

3. Το από 31-05-2019 ενημερωτικό σημείωμα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

4. Τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων:
α) Το αριθμ. 96/27-05-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων(ΠΟΠΣ).
β) Το αριθμ. 24/28-05-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΣΥΤΑ).
γ) Το από 28-05-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ).
δ) Το αριθμ. 2691/28-05-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ).
ε) Το από 28-05-2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ και ΕΤΜ).
στ) Το αριθμ. 210/29-05-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων.
ζ) Το 578/06-06-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων.
η) Το αριθμ. 802/06-06-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ.
θ) Το αριθμ. 19/16-10-2019 έγγραφο της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδας και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ι) Το 1039/29-03-2018 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣ- ΤΟΕ) για τους συνταξιούχους που προέρχονται από την ΕΤΒΑ, την ΑΤΕ και την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος.
ια) Το αριθμ. 17327/φ6/12-06-2017 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ ύψους 3.064.674,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

6. Την αριθμ. οικ. 58838/5092/16-12-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των συνταξιουχικών οργανώσεων, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, αποδίδεται σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους.

2. Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, ορίζονται οι παρακάτω αναφερόμενες, οι οποίες, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αιτήματα και τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και από τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι οι Ομοσπονδίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τα Σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικά του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για τα οποία δεν υφίσταται στο χώρο τους Ομοσπονδία και γίνεται παρακράτηση της εισφοράς στα ποσά των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων που εκπροσωπούν:
α) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), ως μοναδική αντιπροσωπευτική ομοσπονδία των συνταξιούχων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.
β) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΣΥΤΑ), ως το ανώτερο δευτεροβάθμιο όργανο των κατά τόπους Συλλόγων και Ενώσεων (Σωματείων) Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων- συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων-συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας.
ε) Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ και ΕΤΜ), ως η ομοσπονδία συνταξιούχων ιδιωτικού τομέα.
στ) Ο Πανελλήνιο Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων, ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία και
ζ) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία.
η) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ως σωματείο αντιπροσωπευτικό του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στον χώρο του Ομοσπονδία.
θ) Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδας και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στον χώρο του Ομοσπονδία.
ι) Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ) για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τις Τράπεζες ΕΤΒΑ, ΑΤΕ και Ιονική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος για τους οποίους γίνεται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς.
ια) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ, επειδή για μέρος των συνταξιούχων του π.ΤΑΠ-ΟΤΕ γίνεται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς.

3. Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις αποδίδεται το ογδόντα (80%) τοις εκατό του συνολικού ποσού που έχει παρακρατηθεί από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις έτους 2017 και έχει αποδοθεί στον ειδικό λογ/σμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ. 

4. Συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω απόφαση για οποιοδήποτε λόγο, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα της οικονομικής ενίσχυσης από το υπόλοιπο ποσό το οποίο παραμένει ως αποθεματικό στον οικείο λογ/σμό του ΕΦΚΑ.

5. Κάθε συνταξιουχική οργάνωση, προκειμένου να εισπράξει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που της αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ σχετική αίτηση προσκομίζοντας και το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣΒΡΟΥΤΣΗΣ