Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
[05/03/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

 

Με την υπόψη τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα λύσης και εκκαθάρισης των ανενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.).

Ειδικότερα:

Απαλλάσσονται οι ανενεργοί Α.Σ., για τα προηγούμενα φορολογικά έτη, από κάθε πρόστιμο, πρόσθετο φόρο, τόκο ή προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικοί δηλώσεων, (εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακίνητης περιουσίας, παρακρατούμενοι φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων), εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση για το τρέχον φορολογικό έτος εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...

Λύση και εκκαθάριση ανενεργών ΑΣ

 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα λύσης και εκκαθάρισης των ανενεργών ΑΣ. Για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι ανενεργοί ΑΣ εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση για το τρέχον φορολογικό έτος εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τα προηγούμενα φορολογικά έτη από κάθε πρόστιμο, πρόσθετο φόρο, τόκο ή προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...

Λύση και εκκαθάριση ανενεργών ΑΣ

 

Εντός των πρώτων δύο (2) μηνών της προθεσμίας που τίθεται για τους ΑΣ της παρ. 3 του άρθρου 36, αυτοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για το τρέχον φορολογικό έτος εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τα προηγούμενα φορολογικά έτη από κάθε πρόστιμο, πρόσθετο φόρο, τόκο ή προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους δηλώσεων προς τη φορολογική διοίκηση, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.