Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
[17/11/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ oι δύο αποφάσεις του Υπ.Εργασίας με τις οποίες τροποποιούνται οι αποφάσεις : 42774/1072/20.10.2020 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β' 4706), ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, καθώς και η οικ. 23102/477/12.06.2020 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.

Αναλυτικά η απόφαση 46939/1171/13.11.2020 προβλέπει :

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 
42774/1072/20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4706) ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, ως εξής:

Ι. Στο υποκεφάλαιο Α1 του Κεφαλαίου Α' προστίθεται άρθρο 2, ως εξής:

«Άρθρο 2

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, την 16η/10/2020 και 23η/10/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484), όπως ισχύει, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 16η/10/2020 και 23η/10/2020 αντίστοιχα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Ιωαννίνων, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής από την 29η/10/2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.68952/28.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'4757), βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 29η/10/2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής από την 30ή/10/2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69239/29.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4777), βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 30ή/10/2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

4. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που λήγουν μετά την αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων-εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας τους. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.».

ΙΙ. Στο υποκεφάλαιο Α2 του Κεφαλαίου Α προστίθεται άρθρο 3, ως εξής:

«Άρθρο 3

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» την 16η/10/2020 και 23η/10/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484), όπως ισχύει, οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων από την 16η/10/2020 και 23/10/2020, αντίστοιχα, και μέχρι 31/10/2020.

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Ιωαννίνων, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.68952/28.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4757) και οι οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, από την 29η/10/2020 και μέχρι 31/10/2020.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69239/29.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4777), και οι οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, από την 30ή/10/2020 και μέχρι 31/10/2020.

4. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία οικ.42774/1072/20.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4706).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που αναστέλλεται η λειτουργία τους στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ