Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 810 Α.Κ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
[03/01/2019 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Η δωρεαν παραχωρηση, σε ιδιωτικη κλινικη, της χρησης ιατρικου μηχανηματος αποτελει συμβαση χρησιδανειου του αρθρου 810 α.κ. υποκειμενη σε αναλογικο τελος χαρτοσημου

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητι¬κό με Ιδιωτική κλινική, για τη παραχώρηση της χρή¬σης άνευ ανταλλάγματος ιατρικού μηχανήματος.

Η εταιρεία αυτή προμηθεύει την κλινική με τα υλικά  που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανή¬ματος και η κλινική υποχρεούται να τα αγοράζει από αυτήν.

Τα ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρείται σύμβαση χρησιδα¬νείου υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου.

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στο άρθρο 810 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: «Δια της συμβάσεως του χρησιδανείου ο εις των συμβαλλομένων (χρήστης) παραχωρεί εις τον έτε¬ρον την χρήσιν πράγματος άνευ ανταλλάγματος, ούτος δε (χρησάμενος) υποχρεούται να αποδώση το πράγμα μετά την λήξιν της συμβάσεως».

Με την ΠΟΛ.1041/3.2.2014 έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η Γνωμοδό¬τηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 416/2010.

Με την παραπάνω Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α΄) έκρινε, ομόφωνα, ότι: Οι εγγράφως καταρτιζόμε¬νες συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ. της 28.7.1931 «Περί Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου».

Επίσης με την απόφαση του ΣτΕ 3529/2010, που εκδόθηκε για όμοια περίπτωση κρίθηκε ότι: Η πα¬ραχώρηση της χρήσης ψυγείων συντήρησης προϊό¬ντων σε πελάτες εταιρίας χωρίς αντάλλαγμα και για αόριστη χρονική διάρκεια, μια και το χρονικό διά-στημα της δωρεάν χρήσης διαρκεί, όσο οι πελάτες θ' αγοράζουν προϊόντα της εταιρείας, συγκροτεί την έννοια των συμβάσεων χρησιδανείων (άρθρο 810 Α.Κ.) και υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α ΚΝΤΧ.

Μεταγενέστερα, με την υπ’ αριθμόν 79/7.4.2014 Γνωμοδότηση του, το ΝΣΚ έδωσε καταφατική απά¬ντηση σε ερώτημα του Υπ. Οικ. «Εάν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), προκειμένου αυτός, στον οποίον πα¬ραχωρείται η χρήση (χρησάμενος), να συντηρεί ή και να αποθηκεύει προϊόντα παραγωγής του παρα-χωρούντος τη χρήση (χρήστη) προς μεταπώληση αυτών, ή να κάνει χρήση περαιτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, κατ' επάγγελμα, από τον χρήστη.

Η τελευταία Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 79/7.4.2014 δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ¬θρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτή¬σεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειω¬ματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομι¬κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτε¬λούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοί¬κηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοι¬κητική Αρχή".

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η τελευταία γνωμο¬δότηση του ΝΣΚ δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδε¬κτή από την Φορολογική διοίκηση, πλην όμως το σκεπτικό της είναι απολύτως σύμφωνο με την από¬φαση του ΣτΕ 3529/2010.

Σημειώνουμε ότι το ΣτΕ είναι το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, του οποίου η νομολογία (οι αποφάσεις) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τη Διοίκηση ούτε από τους διοικούμενους. Αυτό προκύπτει άμε¬σα από τις διατάξεις των παραγράφων  3 και 4 του άρ¬θρου 53 του Π.Δ. 18/1989 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3900/2010) οι οποίες ορίζουν ότι: « Η αί¬τηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προ¬βάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυ¬ρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υ¬πάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προ¬σβαλλομένης απο¬φάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Ε-πικρατείας ή άλλου ανωτά¬του δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοι¬κητικού δικαστηρίου».

Έτσι, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις ούτε η Διοί¬κηση ούτε ο διοικούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσω¬πο) μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί α¬πόφαση του ΣτΕ και συνεπώς οι αποφάσεις του καθίστανται απρόσβλητες. Σημειώνουμε ότι στους όρους «νομο¬λογία» ή «αποφάσεις» περιλαμβάνο¬νται τόσο το διατακτικό μιας απόφασης όσο και η μείζων σκέψη της απόφασης αλλά και οι πα¬ρεμπίπτουσες κρίσεις της.

Επομένως,  από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνάψει η Ιδιωτική κλινική με τον προμηθευτή της, για τη χρήση άνευ ανταλλάγματος ιατρικού μηχανή¬ματος είναι σύμβαση χρησιδανείου του άρθρου 810 Α.Κ. και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 α’ του Κ.Ν.Τ.Χ. υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%.

 

Νομοθεσία – Νομολογία

Άρθρο 810 Αστικού Κώδικα

Άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.

Απόφαση ΣτΕ 3529/2010

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 79/2014

ΠΟΛ.1041/3.2.2014