Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
[10/01/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/e.forologia.gr]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’170), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2,7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

3. Τη με αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1115805/ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄2743) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2020 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον εξακόσιοι εβδομήντα (670) έλεγχοι-έρευνες και δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι (17.720) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2020 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γαλάτσι, 20 Δεκεμβρίου 2019

 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ