Πέμπτη, 24 Σεπτεβρίου 2020
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4635/19 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕ
[21/01/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΜΗ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4635/19 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕ»


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4635/2019 (Α' 167) η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α' 104) καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν.4601/2019 (Α' 44) όταν σε αυτές εμπλέκεται ο νομικός τύπος της ανώνυμης εταιρείας μεταφέρεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Συγκεκριμένα, στο 
άρθρο 116 του ν. 4635/2019 προβλέπονται τα εξής: «όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο ΥΓΕΜΗ και απόφαση του Προϊστάμενου αυτής»». Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις 31-01-2020 οι Υπηρεσίες των ΠΕ θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών και στο εξής, τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

 

Μπορείτε να δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ