Πέμπτη, 24 Σεπτεβρίου 2020
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
[03/02/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i) έως τις 14.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020,

iiέως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης,

iiiέως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

ivέως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και η υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής,

v)  έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α.,

vi)  έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα,

vii)  έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) μετά την παράταση που δόθηκε με την Υ.Α. 2541/Δ1.853/2020 (ΦΕΚ Β' 88/27.1.2020) και

viii)  έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» για την απασχόληση προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, για το διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020.

 

 

Μπορείτε να δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ