Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Η ΑΑΔΕ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΘΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ.
[27/07/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Η ΑΑΔΕ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΘΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 6 και 8 προβλέπονται τα εξής : 

α) Αυστηροποιείται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 13α του ν.2523/1997, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή ειδικού προστίμου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο των σχετικών παραβατικών πράξεων.

β) Αναλαμβάνει η Α.Α.Δ.Ε., αναδρομικά από την 1.7.2020, στην περίπτωση που υπάλληλοί της υποστούν σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, την κάλυψη:

-των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας, κατά το ποσό που δεν καλύπτονται από Κύριο ή ιδιωτικό φορέα ασφάλισης,

-των μηνιαίων αποδοχών μέχρι να συμπληρωθεί η απαιτούμενη, για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της αναρρωτικής άδειας, πραγματική δημόσια υπηρεσία των έξι (6) μηνών, εφόσον αυτή δεν έχει συμπληρωθεί.

Με κυα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Αναλυτικά η τροπολογία για τα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπει :

Αιτιολογική επί του άρθρου 6

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα περιστατικά άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης τους, αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους προβλέπεται με τις προτεινόμενες διατάξεις η επιβολή πρόσθετων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και των φορολογουμένων, εφόσον αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα από τον υπαίτιο. Επιπλέον, προτείνονται διατάξεις για την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης (ενημέρωσης) των λογιστικών βιβλίων, μη διαφύλαξης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, καθώς και έκδοσης στοιχείων από ΦΗΜ, που λειτουργούν είτε χωρίς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές είτε κατόπιν παραβίασής τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την παραβατική συμπεριφορά που παρατηρείται από πλήθος οντοτήτων κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, ως εξής:

Με την παρ. 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, καθώς διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του. Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μέχρι ένα (1) μήνα, όπως ίσχυε έως σήμερα. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σωρευτικά διοικητικές κυρώσεις ειδικού χρηματικού προστίμου και αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται τόσο σε βάρος του υπαίτιου διάπραξης των ανωτέρω πράξεων, όσο και του φορολογούμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου αυτών, εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ως άνω υπαίτιο. Για την επιβολή και επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωματικής βλάβης ή η πρόκληση κινδύνου ζωής ή το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η συμπεριφορά του φορολογουμένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως η προσπάθειά του να αποτρέψειτην τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως η αυτόβουλη εμφάνισή του στις αρμόδιες αρχές εντός των επομένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω πράξεων. Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να περιοριστούν τα βίαια περιστατικά κατά των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων και εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα οποία παρατηρούνται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ) της παρ. 3 εισάγεται περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ως εξής: ΐ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες, Η) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής του εγκατάστασης από τρεις (3) έως είκοσι (24) μήνες.

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ