Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
[27/07/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                  

Προς τη Βουλή

Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή στους στρατεύσιμους που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974. Ειδικότερα, ως ελάχιστη ανταμοιβή για την προσφορά των Ελλήνων οπλιτών που κατά τη διάρκεια της θητείας τους συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω, προβλέπεται η χορήγηση από 1ης.8.2020 ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής ποσού διακοσίων (200) ευρώ. Η παροχή αυτή χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύειτην προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Αυτή η ελάχιστη τιμητική προσωπική παροχή είναι επιβεβλημένο να απαλλάσσεται από τη φορολόγηση συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ή από οποιαδήποτε άλλη κράτηση. Επιπλέον, αυτή ή παροχή δεν κατάσχεται καί δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα χρηματοδοτικά ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επί του άρθρου 2

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απολύτως αναγκαία για την μη περαιτέρω επιβάρυνση των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων που ευρισκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επί του άρθρου 3

Με τις προτεινόμενες διατάξεις λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ρυθμίζεται εκ νέου ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019, καθώς και η καταβολή των δόσεων με δυνατότητα έκπτωσης στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής του φόρου.

Επί του άρθρου 4

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των επιπτώσεων των μέτρων που ελήφθησαν γιατην ανάσχεσή της, ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2020 επιβαρύνθηκε με δαπάνες που δεν είχαν ούτε μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την κατάρτισή του. Λόγω της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης, ενδέχεται να απαιτηθεί, κατ' εξαίρεση για το έτος 2020, η υπέρβαση του ανώτατου ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) του επόμενου έτους, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη όλων των νέων έργων που απαιτήθηκαν και απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να αυξάνεται, ειδικά για τον ΠΔΕ του 2020, το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους 2021 και να ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων αυτού, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερο του 50% αυτών.

Επί του άρθρου 5

Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 2020 η δυνατότητα μεταβίβασης πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικό ένταλμα πέραν του πρώτου πενταμήνου του έτους και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προκείμένου να καλυφθούν πλήρως οι έκτακτες και άμεσες δαπάνες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν και σχετίζονται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την αποτροπή της διασποράς του.

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ