Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4712/2020 - ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[30/07/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4712/2020 - ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4712/2020 "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις."

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει σημαντικές διατάξεις, αλλά και διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.

Οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

Υποχρέωση αναγραφής στα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης [Σχετικό άρθρο 16]

Διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία, αλλά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.[Σχετικό άρθρο 23]

Θεσπίζεται η δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ήτοι μέσω της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός από ειδικές περιπτώσεις κ.λπ. [Σχετικό άρθρο 23]

Διατάξεις που αφορούν τις εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και στις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του νόμου αυτού, καθώς και διάταξη με την οποία τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. [Σχετικό άρθρο 39].

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του ν. 4399/2016 [Σχετικό άρθρο 40].

Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 [Σχετικό άρθρο 41].

Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής [Σχετικό άρθρο 44].

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.) [Σχετικό άρθρο 46 και 55].

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων [Σχετικό άρθρο 47].

Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς [Σχετικό άρθρο 48].

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους (Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων) [Σχετικό άρθρο 49] .

Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας ) [Σχετικό άρθρο 53].

Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας -  Αυξάνεται το ύψος του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. σε μέλη του σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ κ.λπ. [Σχετικό άρθρο 57].

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών [Σχετικό άρθρο 67].

Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος [Σχετικό άρθρο 84].

Παράταση προθεσμιών και άρση της ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους [Σχετικό άρθρο 85].

 

Πηγή: www.taxheaven.gr