Κυριακή, 27 Σεπτεβρίου 2020
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
[14/09/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Τροπολογία κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας με το οποίο Κυρώνονται οι δύο ΠΝΠ (της10ης Αυγούστου 2020 και της 22ης Αυγούστου 2020)

Με την τροπολογία εκτός των άλλων διατάξεων επέρχονται οι εξής αλλαγές :

1. Επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2. Προβλέπεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εντασσόμενη, πέραν των κλάδων των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και στους κλάδους υπηρεσιών συναφών με τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 4

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ και εφαρμογή του ν. 4335/2015 (Α' 87), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE) αριθ. 1093/2010 καί (EE) apL0. 648/2012 (EEL 173 της 12.6.2014, σ. 190 έως 348} κρίνεταί σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου καί συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (EE) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου koltou Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EEL 176 της 27.6.2013, σ. 1), να επιβεβαιωθεί η ικανότητα απορρόφησης ζημιών της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27 Α και στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης. Η αναφορά σε πτώχευση διαγράφεται, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 Α δεν πτωχεύουν.

Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη διάταξη διασαφηνίζεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εντασσόμενη, πέραν των κλάδων των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών, και στους κλάδους υπηρεσιών συναφών με τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Διατάξεις τροπολογίας

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 27 Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), η λέξη «πτώχευσης» αντικαθίσταται με τη φράση «διαδικασίας εξυγίανσης» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, το μη συμφηφισθέν μέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτησή του από το Δημόσιο.»

Άρθρο 5

Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ -

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Στην περ. β' του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), μετά τις λέξεις «των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών» προστίθεται η φράση «και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» και η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

«β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών.»

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Πηγή: www.taxheaven.gr