Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
[14/10/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. 189/3/27-08-2020 για την έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αρ. 1438 οικ./4-07-2017(003/2017) (ΦΕΚ 2593) κανονιστικής πράξης ΕΛΤΕ περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας όσον αφορά την προσθήκη της προσμέτρησης ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ.

«ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή

1. Για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:

α. Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

β. Απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 9 του ν. 4449/2017, (Α΄ 7), η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχία του υποψηφίου στις επαγγελματικές εξετάσεις, επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδυνάμου επιπέδου, του άρθρου 8 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), κατά τους ειδικότερους ορισμούς της υπ’ αρ. 130/4ο/25-05-2017 απόφασης του ΔΣ της ΕΛΤΕ «Ανάθεση επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 13 ν. 4449/2017».

γ. Συμπλήρωση πρακτικής άσκησης πέντε (5) ετών τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, η οποία καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή παρόμοιων οικονομικών καταστάσεων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το ειδικότερο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.

δ). Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 5 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), η οποία κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2 υπό στοιχεία ζ) και η) του παρόντος κεφαλαίου.

ε. Να είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α’120).

2. Για τη λήψη άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση χορήγησης άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.1,

β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

δ) Ανακεφαλαιωτικές ετήσιες αναφορές του επιβλέποντα ορκωτού ελεγκτή λογιστή σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ της παρούσας.

ε) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού που θα αποδεικνύει την ασφάλισή του κατά την περίοδο της πρακτικής του άσκησης.

στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για γενική χρήση.

η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος του εν λόγω προσώπου δίωξης ή διαδικασίας και τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

η) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι μέλος του ΣΟΕΛ.

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψήφιων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο, επί τη βάσει αυτών, καταγράφει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πιστοποιεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη ή επισημαίνει τυχόν ελλείψεις. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με τα στοιχεία των ετήσιων ανακεφαλαιωτικών αναφορών του Παραρτήματος Γ΄, υποβάλλοντας στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ