Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
[15/12/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σχετικά με την παράταση στο απαγορευτικό μέχρι 7 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Αναφορικά με τις βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με όσα αναφέρονταν στην προηγούμενη απόφαση που θέσπισε το γενικό απαγορευτικό από 7.12.2020 έως 14.12.2020, οπότε ισχύουν τα ίδια.

Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι:

«β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma. gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).».

Στις βεβαιώσεις μετακίνησης που είχαν εκδοθεί μέσω Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, η ημερομηνία ισχύος τροποποιήθηκε και πάλι αυτόματα και πλέον αναγράφεται η 28.12.2020 (από 14.12.2020).

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης για την παράταση του απαγορευτικού, αλλά να εκτυπώσουν πάλι τις ήδη υποβληθείσες βεβαιώσεις ώστε να τις έχουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Σημείωση: Το οξύμωρο είναι πως ενώ το απαγορευτικό είναι έως 7.1.2021, η ημερομηνία στις βεβαιώσεις είναι η 28.12.2020 και όχι η 7.1.2021 (σ.σ. δε γνωρίζουμε τους λόγους). Περαιτέρω, όπως έχουμε σημειώσει και στο πρόσφατο παρελθόν, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, θα έπρεπε στην Κ.Υ.Α. με την οποία παρατάθηκε εκ νέου το απαγορευτικό να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να ισχύουν για μία ακόμη εβδομάδα οι ήδη εκδοθείσες βεβαιώσεις μέσω ΕΡΓΑΝΗ που είχαν οι υπόχρεοι στα χέρια τους και να μη χρειάζεται να εκτυπώνονται εκ νέου. 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr