Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ/ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4772/2021 – 9 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[08/02/2021 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ/ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4772/2021 – 9 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής - BDO

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Εισαγωγή

Στο άρθρο 29 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων

με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών», του 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής :

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.»

Ανάλυση

1) Δικαιούχοι

Το  νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που θα προσδιοριστεί τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 λόγω της επιδημίας COVID-19. (1)

Η περίοδος αναφοράς είναι μια περίοδος το 2019 ανεξάρτητα από το αν η επιλέξιμη περίοδος είναι το 2020 ή το 2021. (1)

Ενδέχεται να μην χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη σε δυσκολία στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και ότι δεν έχουν λάβει βοήθεια διάσωσης  ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. (1)

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,

παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα,

καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο – λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα [ σ.σ: Σημαίνει ότι μπορεί να έχουν την απαιτούμενη πτώση του τζίρου, αλλά δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος ζημιών ], και

απασχολούν εργαζόμενους.  (2)

Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευχέρεια που δίνεται και από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευμένων συνδυασμών των παραπάνω παραμέτρων, ώστε η περίμετρος της ενίσχυσης να περιλαμβάνει και περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήματος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσματα χρήσης. (2)

2) Χρόνος χορήγησης της ενίσχυσης και «επιλέξιμη περίοδος»

Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει τα ακάλυπτα πάγια έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 (*) (1)

(*) Παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου έως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση (2)

Με την αναμενόμενη Κ.Υ.Α  θα επιλεχθούν  οι περίοδοι  ( προφανώς η πρώτη θα είναι από 1/3/2020 έως 31/12/2020.

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ