Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 12ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Κ.Α. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
[17/02/2021 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 12ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Κ.Α. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Κατατέθηκε μία νέα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» με σειρά από σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

Προκαταβολή Σύνταξης

1.α. Χορηγείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται.

β. Δεν χορηγείται η ως άνω προκαταβολή όταν: i) οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, ii) χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη οποιασδήποτε κατηγορίας από τον e-ΕΦΚΑ, iii) η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

γ. Καθίσταται η ως άνω παροχή ακατάσχετη (αλλά δύναται να παρακρατούνται οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές) και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ε. Καταβάλλονται αναδρομικά τα ποσά προκαταβολής στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων και δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.

Προστατευόμενα πρόσωπα ν. 2643/1998

2. Παύει η προστασία, κατά την έννοια του ν.2643/1998 «μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον δεν κατέστησαν άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.), των τέκνων τους καθώς και όσων υπήρξαν μέλη των ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982. 

Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων e-Ε.Φ.Κ.Α.

3. Απαγορεύεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και ματαιώνονται οι εκκρεμείς σχετικές ενέργειες.

Μέτρα στήριξης εργαζομένων, εργοδοτών, καταλυμάτων 12μηνης λειτουργίας

4. Καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.03.2021 οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ' όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

Υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού

5. Δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19, για χρονικό διάστημα μέχρι την 31.05.2021, να διενεργούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το ίδιο ή για εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την i) προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ii) παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου ή/και κέντρου υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων του κοινού για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα καθώς και για κάθε αναγκαία προμήθεια ψηφιακών εργαλείων, μέσων και εφαρμογών για την επικοινωνία αυτών με το κοινό. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται ομοίως να παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις ανάλογου αντικειμένου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενων νομικών του προσώπων.

Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών.

6. Συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 και οι επιχειρήσεις με κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)59.13.

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

7.α. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα, μέχρι τις 31.3.2021 (λήγει στις 28.2.2021), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 31 ν.4690/2020), για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31.1.2021.

β. Καθορίζονται, με κ.υ.α., ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. Με όμοια ή την ίδια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα, για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους.

 

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ