Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
[23/09/2015 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Διευκρινίσεις για τις αποσβέσεις επί της αξίας των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Με την ΠΟΛ 1211/2015 διευκρινίζεται, δεδομένου ότι για την υπεραξία που προκύπτει από την εισφορά των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε μεταφορικές εταιρείες με βάση τις διατάξεις του ν. 3887/2010 δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, συνάγεται ότι οι εταιρείες αυτές θα διενεργούν αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας των οχημάτων αυτών, όπως αυτή αναγράφεται στα βιβλία τους και προέκυψε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7, και όχι μόνον επί της αναπόσβεστης αξίας που είχαν τα αυτοκίνητα αυτά πριν από την εκτίμησή τους. Η αξία αυτή θα αποσβένεται με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως, εφόσον πρόκειται για Φ.Δ.Χ. που εκτελούν εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές. Για τον τρόπο απόσβεσης της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ., έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015/8.5.2015 έγγραφο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ