Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG IV C
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 15294118

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 2000000 - 4000000
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %: 60%
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 20/09/2016  εώς 19/12/2016 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Κρατικές - Δημόσιες υπηρεσίες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Διακρατική συνεργασία
ΠΕΔΙΑ : Ενέργεια, Περιβάλλον
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα, Κύπρος
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ 2310 469600 Φαξ 2310 469602 Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ Τηλ +357 22602898 Φαξ +357 22666810 E-mail: czannetis@dgepcd.gov.cy Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 Balkan Center, Κτίριο Δ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ +30 2310 024060 Φαξ +30 2310024078 E-mail: jts_grcy@mou.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3A-2-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=4
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3149
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IV C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Σκοπός του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 2007-2013 (INTERREG IV C) είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και φορέων των 27 Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας και Ελβετίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε έργα που αφορούν στην ανταλλαγή και διάχυση της εμπειρίας τους και στην από κοινού ανάπτυξη προσεγγίσεων και μέσων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και συμβάλλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό. Ο γενικότερος στόχος του προγράμματος INTERREG IVC είναι: Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και η συμβολή στον οικονομικό εκσυγχρονισμό στους τομείς της καινοτομίας, οικονομίας της γνώσης, περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει δύο βασικές θεματικές προτεραιότητες, την Καινοτομία και την Οικονομία της Γνώσης (Innovation and the Knowledge Economy) και το Περιβάλλον και την Πρόληψη κινδύνων (Environment and Risk Prevention).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 321000000
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.interreg4c.net/load/EC_Decision_C(2007)_4222_EN_with_Annexes.pdf
http://www.interreg4c.net./