Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Συνδέοντας την Ευρώπη
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2017 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:
CEF-TC-2017-3: Ηλεκτρονική τιμολόγηση
CEF-TC-2017-3: Ηλεκτρονική μετάφραση
CEF-TC-2017-3: Europeana (Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη)
CEF-TC-2017-3: Ανοιχτά δεδομένα του δημόσιου τομέα
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 24000000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 28/06/2017  εώς 28/11/2017 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Νομικά πρόσωπα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Δημιουργία εργαλείων
ΠΕΔΙΑ : Νέες τεχνολογίες, Τηλεπικοινωνίες
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ευρωπαϊκή Ένωση
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Πρόσκληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
INEA-CEF-Telecom-Calls@ec.europa.eu

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνδέοντας την Ευρώπη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων - 31,7 δισ. ευρώ Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά ως ξεχωριστά δίκτυα στις επιμέρους χώρες. Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις χώρες να συνεργάζονται κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων. Το ταμείο θα στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες μέσω επενδύσεων σε έργα υποδομής που διευκολύνουν τους πολίτες να ταξιδεύουν και να ανταλλάσσουν προϊόντα, ιδίως μεταξύ δυτικών και ανατολικών χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις θα εστιάσουν σε καθαρότερες μεταφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον. Σύνδεση ενεργειακών δικτύων - 9,1 δισ. ευρώ Οι χρηματοδοτήσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία περισσότερων συνδέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά ενέργειας τόσο από παραδοσιακές όσο και από ανανεώσιμες πηγές. Καλύτερες διευρωπαϊκές υποδομές θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερο ανεφοδιασμό σε προσιτές τιμές, βοηθώντας ταυτόχρονα την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Στήριξη ψηφιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας - 9,2 δισ. ευρώ Οι επενδύσεις θα εστιάσουν στη δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων και στην παροχή πανευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, η χρηματοδότηση υποδομών δικτύων της ΕΕ θα μπορούσε να προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις από άλλες πηγές ύψους 50 δισ. ευρώ. Το ταμείο αναμένεται επίσης να επιδοτήσει την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εξάπλωση των ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς της ταυτοποίησης, των δημοσίων συμβάσεων, της υγειονομικής περίθαλψης, της δικαιοσύνης και των σχετικών με τα τελωνεία υπηρεσιών. Τα ποσά που θα διατεθούν θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την κάλυψη του κόστους διασύνδεσης των εθνικών υπηρεσιών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 50000000000
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/CEF-energy/wp/c_2014_2080_f1_commission_implementing_decision_en_v6_p1_762794.PDF