Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:
- Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
- Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
- Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
- Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 6150000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 25/07/2017  εώς 26/10/2017 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, Μεγάλες επιχειρήσεις, Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εφαρμοσμένη έρευνα
ΠΕΔΙΑ : Νέες τεχνολογίες, Ερευνα, Υγεία - Κοινωνική Πρόνοια, Αγροτικά, Ενίσχυση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Προκήρυξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου http://www.peproe.gr/ Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα Τηλ: 26513 60500 Φαξ: 26513 60550 Γραφείο Ενημέρωσης: 26513 60533 infoipiros@mou.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3505
http://www.peproe.gr/m-bulleting/m-calls/404-inv44.html
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Στόχοι - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. - Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη. - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών. - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας. - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 325846892
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPEpirus.aspx