Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Λογιστικός & φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης ειδικού σκοπού (λόγω κορονοιού)
ΕΡΩΤΗΣΗ:

1. ΙΚΕ εισέπραξε 800 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (λόγω κορονοιού). Το ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της ΙΚΕ.
Ποιος ειναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός της αποζημίωσης; Αν πιστώνεται λογ/μός εσόδων πως ρυθμίζεται το θέμα του αφορολόγητου; (αφού η αποζημίωση ειναι αφορολόγητη). Μέσω φορολογικής αναμόρφωσης;
2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39162 "δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι .... οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ)"; Ειναι σωστή διατύπωση; Ποιος ειναι ο δικαιούχος της αποζημίωσης: η ΙΚΕ ή οι εταίροι της/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ως φυσικά πρόσωπα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

1.Αναφορικά με λογιστικό χειρισμό της αποζημίωσης και υπό την επιφύλαξη μελλοντικών διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές, γνώμη μας είναι ότι θα αποτελέσει έσοδο για την εταιρεία, επομένως θα χρησιμοποιηθεί αντίστοιχος λογαριασμός (π.χ. έκτακτο έσοδο).

Όσον αφορά το φορολογικό χειρισμό της αποζημίωσης, επειδή αφορά το τρέχον φορολογικό έτος θεωρούμε ότι θα υπάρξουν μελλοντικά οδηγίες από τη φορολογική διοίκηση στις σχετικές εγκυκλίους για τις φορολογικές δηλώσεις.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 39162 ΕΞ 2020, ορίζεται ότι Δικαιούχοι της αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού είναι οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Η παραπάνω απόφαση για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες είναι σωστά διατυπωμένη και ο δικαιούχος της αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού είναι η εταιρεία σαν εταιρεία και όχι οι εταίροι της ως φυσικά πρόσωπα.Διαχείριση Ερωτημάτων