Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΥΔ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής31; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 11951
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
(ΓΕΜΗ) 17333555000
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝ
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Παρακαλώ θερμά ξαναδιατυπωστε το ερώτημα διότι δεν είναι καταναητό επαρκώς το ζητούμενο!Διαχείριση Ερωτημάτων