Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) περιγραφή είδους στην απόδειξη λιανικών συναλλαγών
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στα ΕΛΠ δεν αναφέρει πουθενά πώς πρέπει να περιγράφονται τα αγαθά που πωλούνται στις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, αν πρέπει δηλαδή να γίνεται αυστηρή αναγραφή των ειδών όπως στα τιμολόγια ή αν μπορεί κάποιος με μία γενική κατηγορία να εκδίδει τις ΑΛΠ ακόμα και αν εκδίδονται απο εμπορικό πρόγραμμα και με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Ευχαριστώ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4308/2014. (Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών) ισχύουν τα κάτωθι:

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις

α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. 

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 7 

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. 

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.

3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος.Διαχείριση Ερωτημάτων