Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Έκδοση αντίγραφου τιμολογίου
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα σας,

Σε επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί σήμανση φορολογικού μηχανισμού κατά την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, επιτρέπεται η έκδοση αντίγραφου παραστατικού απευθείας από την εφαρμογή χωρίς την σήμανση που υπήρχε στο αρχικό παραστατικό που είχε λάβει ο πελάτης για διευκόλυνση της διαδικασίας;
Σε περίπτωση που υπάρχει φορολογική σήμανση επί των τιμολογίων, η μετάβαση σε καθεστώς τιμολόγησης χωρίς τη χρήση σήμανσης φορολογικού μηχανισμού (για την έκδοση μόνο τιμολογίων) απαιτεί κάποια γνωστοποίηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ;
Είναι επιτρεπτή η έκδοση αντίγραφου παραστατικού διαφορετικής ημερομηνίας από την ημέρα εκτύπωσης από την εφαρμογή του φορολογικού μηχανισμού;

Σας ευχαριστώ,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Έκδοση Αντιγράφου (χωρίς σήμανση)

Όσον αφορά τους φορολογικούς μηχανισμούς αναφέρονται τα παρακάτω:

ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ

Άρθρο 4 Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης (Προαιρετικό)

4.4 Η ύπαρξη συστήματος διπλής εκτύπωσης είναι προαιρετική

Άρθρο 5

5.1 Ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων

5.1.1 Καθιερώνεται, αντί του συστήματος διπλής εκτύπωσης για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων φορολογικών αποδείξεων στους ΦΗΜ η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δελτίων αυτών.

5.2 Εγγραφή ημερησίων παραγομένων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθηκευσης Δελτίων

5.2.4 Όλα τα αντίγραφα φορολογικών αποδείξεων που εγγράφονται στην Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθηκευσης και αφορούν τις «Φορολογικές Αποδείξεις», πιστοποιούνται μονοσήμαντα με τη δημιουργία ειδικού αριθμού «υπογραφής», ο οποίος «γεννιέται» με τη χρήση του ειδικού standard αλγόριθμου SHA-1.

5.2.4.1 Με αυτό τον τρόπο, για κάθε φορολογική απόδειξη σχηματίζται αρχείο με όλα τα αρχεία που εκτυπώθηκαν.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (4308/2014) ισχύουν τα παρακάτω:

Αρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου. 

 

Γνωστοποίηση ΔΟΥ

Δεν απαιτείται γνωστοποίηση στη ΔΟΥ στην περίπτωση μετάβασης σε καθεστώς τιμολόγησης χωρίς τη χρήση σήμανσης φορολογικού μηχανισμού. Σε περίπτωση παύσης του μηχανισμού αναφέρονται οι παρακάτω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/24.3.2015 σχετικά με την παύση των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων ισχύουν τα παρακάτω:

Β.7.3 Παύση ΕΑΦΔΣΣ

Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο «ΔΗΦΑΣΣ - Ζ». Όταν προβλέπεται η δήλωση παύσης ΕΑΦΔΣΣ να γίνεται στην Δ.Ο.Υ., προσκομίζεται φωτοτυπία του δελτίου αυτού μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο.

Στην ΔΟΥ προσκομίζεται επίσης CD ή DVD τεχνολογίας WORM (μιας εγγραφής μόνο) στο οποίο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ και η ημερομηνία αντιγραφής, και το οποίο CD ή DVD περιέχει όλα τα αρχεία a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt, s.txt που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. Στην περίπτωση που η δήλωση παύσης γίνεται μέσω του taxisnet, το CD ή DVD αυτό φυλάσσεται από τον επιτηδευματία για ενδεχόμενο έλεγχο.

Έκδοση Αντιγράφου (Ημερομηνία)

Η ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπίπτει με την ημερομηνία εκτύπωσης από την εφαρμογή του φορολογικού μηχανισμού.Διαχείριση Ερωτημάτων