Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Εταιρία απασχολεί εργάτες γης εποχικά. Με ποιό τρόπο θα ασφαλιστούν;
Σε περίπτωση καταβολής εργοσημων, σε πόσο χρονικό διάστημα, μετά την παροχή εργασίας, έχει περιθώριο η εταιρία να τα καταβάλει;
Απαιτείται κατάθεση προγράμματος εργασίας; Να σημειωθεί ότι δεν είναι πάντα γνωστός ο αριθμός των εργατών καθώς επίσης και οι ώρες απασχόλησης από την προηγούμενη ημέρα, λόγω των καιρικών συνθηκών ή της αδυναμίας κάποιων εργατών να εργαστούν.

Ευχαριστώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις (Ασφάλιση)

1 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ( τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. « Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. και  μετακλητοί τρίτων χωρών»)

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του Ν.4387/2016 , ορίζεται ότι:

 «5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών , καταβάλλουν, από 1/1/2017 , μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (άρθρο 52 του ν.3518/2006)

- Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου: Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, Πτηνοτροφείο, Ιπποφορβείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων

- Επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.

- Αλιεργάτες

- Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του κοινοποιούμενου νόμου [ Δηλαδή μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί με εργόσημο, αρκεί να ανήκει σε κατηγορία εργάτη γης που μπορεί να υπαχθεί σε εργόσημο ].

2. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α. ως μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 1/1/2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το  σύστημα του « Εργοσήμου».

Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 θεσπίστηκε το εργόσημο ως υποχρεωτικός και αποκλειστικός τρόπος αμοιβής των εργατών γης.

Άρθρο 20. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων

« … Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205)

Εργάτες γης: Σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των εργατών γης, προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους υπόλοιπους απασχολούμενους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του  ν.3863/2010. Ενώ πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (σ.σ. ο νόμος αυτός έχει εφαρμογή από 1.1.2017 και μετά) οι εργάτες γης αμείβονταν με εργόσημο, από 1.1.2017, θα ασφαλίζονται βάσει των οριζόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 42 του παραπάνω νόμου, με την έκδοση ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.(σ.σ. για το άρθρο αυτό εκκρεμεί η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Υπακτέα πρόσωπα ( εργάτες γης )

Με βάση την Εγκύκλιο Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 - Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, ισχύουν τα εξής :

« II. 1. Ασφάλιση στον ΟΓΑ με εργόσημο των εργατών γης Όσον αφορά στον ΟΓΑ, το εργόσημο εφαρμόζεται στους εργάτες γης (ημεδαπούς, αλλοδαπούς), που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή με μορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.) [ Σημ.  Δεν ισχύει για Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε ) και οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς απασχολούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2639/1998. Στο εξής, η ασφάλιση των προσώπων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά – και υποχρεωτικά – βάσει των διατάξεων περί εργοσήμου. Επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010), οι εργάτες γης ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος, ασφαλίζονται δηλαδή ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά.

Χρόνος καταβολής εργοσήμου

Αρθρο 42. Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών (Νόμος 4387/2016)

“1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α' 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.

γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.”

Χρόνος Καταβολής: Πρέπει να καταβάλλεται τον ίδιο μήνα με το μήνα που παρέχεται η υπηρεσία, έτσι ώστε να ένσημα να καταλογίζονται στον ίδιο μήνα. Δεν έχει σημασία η ημέρα, αρκεί η καταβολή να γίνεται εντός του αντίστοιχου μήνα.Αλλιώς θα καταλογισθεί στον μήνα που θα καταβληθεί το ποσό.

Εργάτες γης. Εφαρμογή των διατάξεων εργατικής νομοθεσίας

Τι ισχύει για τους απασχολούμενους σε γεωργικές εργασίες, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9340/362/18-6-2012 έγγραφο του υπουργείου εργασίας.

Από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990 (8.5.1990), έχουμε επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους αμέσως εργαζόμενους στη γεωργία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και της ιδιότητας του εργοδότη (Α.Π. 1322/2008, Α.Π. 36/2007 ΟΛΟΜ) ...

Επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις των ΕΓΣΣΕ έχουν άμεση εφαρμογή και επί των σχέσεων εργασίας που γεννήθηκαν υπό το προγενέστερο του ν. 1876/1990 νομικό καθεστώς (Α.Π. 794/95)...

Περαιτέρω, όσον  αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη για υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ Α'286) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι:

Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις εν λόγω διατάξεις υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου[1] καταθέτει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του     Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργιάς και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για κάθε μισθωτό που απασχολείται σε αυτήν και τα οποία καταγράφονται στη σχετική διάταξη...

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται εμφανές ότι κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να καταγράφει στις καταστάσεις προσωπικού εργαζόμενους που απασχολεί   («μισθωτούς»), οι οποίοι συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας (Αρ. Πάγου 1462/80 κ.τ.λ.) 

Εν κατακλείδι, τα θέματα των όρων εργασίας των γεωργικώς απασχολούμενων ρυθμίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω νομικά και νομολογιακά δεδομένα. Ευνόητο είναι ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργόσημου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.[1] Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους (29502/85/01-9-2014 ΥΑ)Διαχείριση Ερωτημάτων