Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ TOUR LEADER.
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

IKA Γ99/1/329 29.10.2003
Διαδικασία απογραφής α) αλλοδαπής επιχείρησης, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και β) φυσικών προσώπων που απασχολούν από κοινού προσωπικό, χωρίς να έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο ή να αποτελούν κοινωνία.

Α. Απασχόληση προσωπικού εντός των ορίων της Χώρας από αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η απογραφή της ανωτέρω επιχείρησης γίνεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η κατοικία του εργαζομένου της.

Προϋπόθεση για την απογραφή του αλλοδαπού εργοδότη είναι μεταξύ των λοιπών στοιχείων να κατατεθεί επιστολή του, με την οποία θα γνωστοποιείται η συμφωνία εργοδότη και ασφαλισμένου, για ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, εναντίον του οποίου θα στραφεί το ΙΚΑ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση δημιουργίας ασφαλιστικής διαφοράς (σχετ. εγκ. 25/97 και Ε40/46/15.4.98).

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» υπογράφεται μόνο από τον ασφαλισμένο και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

- Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου.

- Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».

- Σημειώνεαι Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».

- Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια ΔΟΥ.

- Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» & «ΚΑΔ» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

- Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.

- Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου . Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

Εάν η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν με την ίδια διαδικασία, ξεχωριστές απογραφές για κάθε ένα απ' αυτούς, οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανεξάρτητη απ' αυτήν της αλλοδαπής επιχείρησης (π.χ. έναρξη ατομικής επιχείρησης) ή απασχολήσει στην οικία του προσωπικό, που παρέχει την εργασία του σε ένα εργοδότη, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή απογραφή του, ανεξάρτητη απ' αυτήν που έχει από κοινού με την αλλοδαπή επιχείρηση.Διαχείριση Ερωτημάτων